Stb. 2004, 328 Aanscherping toezicht netbeheer

Wet van 1-7-2004, Stb. 2004, 328 en inwerkingtredingsbesluit van 2-7-2004, Stb. 2004, 330

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer.

De nieuwe regeling beoogt de positie van de consument op de geliberaliseerde energiemarkt te versterken. De wetswijzigingen vloeien voort uit Europese richtlijnen die tot doel hebben de verschillen in regelgeving tussen lidstaten te verkleinen en daarmee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een level playing field. Daarnaast wordt invulling gegeven aan eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer om de wetgeving met betrekking tot de onafhankelijkheid van de netbeheerder en de betrouwbaarheid van de energievoorziening aan te scherpen. Enkele van de wijzigingen zijn:

  • Met het oog op een doelmatige en betrouwbare energievoorziening worden regels vastgesteld die expliciet gericht zijn op de kwaliteit van de elektriciteits- en gasnetten en de prestaties van de netbeheerders. Daarnaast wordt de onafhankelijke positionering van netbeheerders versterkt door vast te leggen dat regionale netbeheerders dienen te beschikken over het economisch eigendom van de door hen beheerde netten.
  • De bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie worden aangescherpt. De minister kan op een aantal punten de ruimte voor de toezichthouder in ministeriële regelingen vastleggen.
  • Voorzien wordt in extra mogelijkheden voor de overheid om ingeval van tekortkomingen in het netbeheer in te grijpen.
  • Een aantal publieke belangen worden gewaarborgd met betrekking tot de productie en levering van energie. Daarbij gaat het om: beschikbaarheid van energie tegen maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor alle consumenten;bescherming van gebonden afnemers tegen misbruik door een monopolist, te weten de netbeheerder;leveringszekerheid voor klanten die geen uitwijkmogelijkheden hebben;productie en dienstverlening moeten recht doen aan maatschappelijke doelstellingen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid;productie en distributie van energie moeten door doelmatige marktordening en doelmatig toezicht tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten plaatsvinden.

Inwerkingtreding op 14-7-2004 met een aantal uitzonderingen. Zo treden de bepalingen omtrent de overdracht van de economische eigendom aan de netbeheerder, in afwachting van nadere besluitvorming over de splitsing van de netten, niet in werking. Voorts treden enkele bepalingen met betrekking tot het tariefstelsel voor gas nog niet in werking.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.