Stb. 2009, 38 Aanpassing beslistermijnen Awb en WOB

Wet van 18-6-2009, Stb. 2009, 38

Wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

De hierboven genoemde initiatiefwet Stb. 2009, 383) leidt tot dwangsommen als bestuursorganen beslistermijnen overschrijden. Uit een inventarisatie is gebleken dat in met name twee gevallen problemen te verwachten zouden zijn bij het nakomen van beslistermijnen. Het gaat daarbij om de beslistermijn op bezwaar van artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht en de beslistermijn van artikel 6 Wet openbaarheid van bestuur. Dit is de reden dat de Wet dwangsom pas bekrachtigd is nu zeker is dat de beslistermijnen zijn aangepast. In de onderhavig wet zijn de beslistermijnen gewijzigd om zo de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dwangsom bij niet tijdig beslissen mogelijk te maken. Wat betreft de beslistermijn op bezwaar van artikel 7:10 Awb bestaat er enige spanning tussen tijdige besluitvorming en de kwaliteit ervan. Zeker als er veel bezwaar is tegen een besluit kan er aanleiding zijn feitenonderzoek te doen. Bovendien speelt mee dat een deugdelijke voorbereiding van het besluit op bezwaar zal leiden tot minder beroep bij de rechter. Dit alles geeft genoeg reden om de termijn minder rigide te maken.

Voor de beslistermijn van artikel 6 Wob geldt dat deze termijn zeer kort is, namelijk twee weken met maximaal één verlenging. In de praktijk blijkt dat vanwege de complexiteit van het verzoek vaak niet binnen de termijn beslist kan worden. Daarom wordt de termijn nu verdubbeld.

Inwerkingtreding 1-10-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.