Stb. 2008, 583 (Multi) mediawet

Wet van 29-12-2008, Stb. 2008, 583 en inwerkingtredingsbesluit van 29-12-2008, Stb. 2008, 585

Wet tot vaststelling van een nieuwe Mediawet.

De Mediawet is aangepast aan de digitale en multimediale praktijk - vandaar dat het wetsvoorstel aangeduid is als de 'Multimediawet’. In feite een nieuwe Mediawet, want deze regeling vervangt in haar geheel de huidige Mediawet. De regering heeft er bewust voor gekozen een volledig nieuwe Mediawet te schrijven. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste is al met al sprake van een substantieel pakket aan maatregelen en een geheel vernieuwd en bijpassend begrippenapparaat dat dichter aansluit op de digitale mediapraktijk. Ten tweede biedt een vernieuwde wet de mogelijkheid om toekomstige wetswijzigingen goed te verwerken. Deze regeling is immers de eerste van een reeks veranderingen van de Mediawet. Inmiddels is op 8 december 2008 een tweede wetsvoorstel ingediend (Kamerstukken II 31 804) dat zich concentreert rond de erkenning en financiering van de afzonderlijke omroepverenigingen en taakorganisaties, vandaar de naam: Erkenningswet. Er volgt nog een wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Europese richtlijn Televisie zonder Grenzen. Het was niet mogelijk om de wetsvoorstellen in één te schuiven. Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving kan de implementatiewet niet worden samengevoegd met andere wijzigingen van de Mediawet. De nu in het Staatsblad verschenen Multimediawet concentreert zich op de taak van de publieke omroep. Naast het veranderende mediagebruik, moet de publieke omroep ook rekening houden met de steeds sterker wordende concurrentie op de toch al competitieve Nederlandse audiovisuele markt. Reclame zal als financieringsbron aan relatief belang afnemen en steeds meer aanbod zal bekostigd worden uit gedifferentieerde vergoedingen door distributeurs en burgers. Deze ontwikkelingen raken natuurlijk ook de publieke omroep. De wet regelt de multimediale taak van de publieke omroep beter dan tot nog toe het geval was. Enerzijds geeft het de publieke omroep ruimte om multimediaal te werken, om zijn audiovisuele aanbod via diverse platforms te verspreiden. Anderzijds zorgt het ervoor dat de overheid greep houdt op de omvang en de aard van zijn activiteiten. Dit laatste is ook nodig om te voldoen aan Europese regels. Nieuw is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen analoge en digitale verspreiding, waarmee de regering de verplichte doorgifte regelt in de transitiefase van analoog naar digitaal. Voor de formulering van de doorgifteverplichtingen in deze overgangsfase is aansluiting gezocht bij artikel 31 van de Universele Dienstrichtlijn. Voor de landelijke publieke omroep gelden sinds de jaren tachtig programmavoorschriften. De programmavoorschriften worden vervangen door een prestatieovereenkomst, waarin de Nederlandse publieke omroep zich verbindt aan beloftes over zijn programmabeleid, de programma-inhoud en het bereik. Met een reclamebeperking voegt Nederland zich bij de meerderheid van EU-lidstaten met een gedeeltelijk of geheel verbod op alcoholreclame. Het tijdstip van 21.00 uur is in lijn met de meeste andere EU-lidstaten met een dergelijk verbod. De artikelsgewijze toelichting gaat dieper in op de beperking van de alcoholreclame in relatie tot de Grondwet, het EVRM en het EG- Verdrag.

Inwerkingtreding 1-1-2009

Besluit van 29-12-2008, Stb. 2008, 584

Besluit van 29 december 2008 houdende vaststelling van een nieuw Mediabesluit

Dit Mediabesluit 2008 is een aanpassing van het huidige Mediabesluit aan de Mediawet 2008. De noodzakelijke wijzigingen zijn technisch van aard. Er worden geen nieuwe inhoudelijke regels gesteld.

Inwerkingtreding 1-1-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.