Stb. 2016, 31 Implementatiewet wijziging Richtlijn transparantie

Wet van 23-12-2015, Stb, 2016, 31

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging Richtlijn transparantie)

—De Richtlijn transparantie bevat uiteenlopende verplichtingen voor het openbaar maken van gereglementeerde informatie door uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Doel hiervan is de verspreiding van periodieke en doorlopende informatie binnen Europa te verbeteren om een hoog niveau van beleggersbescherming te realiseren en de marktefficiëntie te waarborgen. De wijzigingsrichtlijn beoogt de toepassing van de richtlijn transparantie voor met name kleine en middelgrote ondernemingen te vereenvoudigen en de effectiviteit ervan te verbeteren met name als het gaat om transparantie van de zeggenschap in uitgevende instellingen. Uit evaluatie van de werking van de richtlijn transparantie bleek onder meer dat het nodig was de verplichtingen van uitgevende instellingen te vereenvoudigen om de gereglementeerde markten aantrekkelijker te maken voor kleine en middelgrote uitgevende instellingen die kapitaal aantrekken in Europa.

Zoals hiervoor is opgemerkt, strekt de wijzigingsrichtlijn er met name toe de richtlijn transparantie op die onderdelen aan te passen. Onderdeel van de wijzigingsrichtlijn en daarmee onderdeel van deze wet is het afschaffen van de verplichting voor uitgevende instellingen om tweemaal per jaar tussentijdse verklaringen (of kwartaalberichten) algemeen verkrijgbaar te stellen. Ook bevat de wet een verplichting voor uitgevende instellingen om een verslag algemeen verkrijgbaar te stellen over betalingen aan overheden. Uitgevende instellingen die actief zijn in de winningsindustrie (olie, gas en mijnbouw) of in de houtkap van oerbossen en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt dienen jaarlijks te rapporteren over de betalingen die zij in het kader van de winningsactiviteiten doen aan de overheden van de landen waarin zij actief zijn. De wijzigingsrichtlijn introduceert voorts een aantal handhavingsbevoegdheden die in ieder geval door alle nationale toezichthouders in de lidstaten voor in de richtlijn opgesomde overtredingen gebruikt kunnen worden. Dit omdat binnen de Europese Unie nationale rechtsstelsels met betrekking tot de sanctionerende bevoegdheden van toezichthouders sterk verschillen. Bovendien hanteren verschillende toezichthouders verschillende maatstaven bij het opleggen van sancties. Daarnaast bevat de wijzigingsrichtlijn bepalingen met betrekking tot het bekendmaken van sancties en het melden van overtredingen. De hiervoor benodigde aanpassing van de Wft betreft met name de nieuwe bevoegdheid in de wijziging van artikel 1:81 Wft, die een verhoging betreft van de maximaal door de toezichthouder op te leggen bestuurlijke boete voor een afzonderlijke zware overtreding door een rechtspersoon (naar € 10 miljoen of 5% van de totale jaaromzet, waar nu het maximum is gesteld op € 4 miljoen).

Verder bevat de wet onder meer bepalingen die strekken tot verlenging van de uiterste termijn voor:

  • (i) het voor het publiek beschikbaar houden van het jaar- en halfjaarverslag door uitgevende instellingen (van vijf jaar naar tien jaar) (artikelen 5:25c en 5:25d) en
  • (ii) het publiceren van het halfjaarverslag (van twee naar drie maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar) (artikel 5:25d).

De verplichtingen met betrekking tot de bekendmaking van nieuwe emissies van leningen en het melden van een ontwerp van een voorgenomen statutenwijziging wordt afgeschaft.

Ten slotte zijn in deze wet nog een paar wijzigingen meegenomen in verband met omissies in het implementatiewetsvoorstel Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Kamerstukken 34 208).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 20-01-2016, Stb. 2016, 41

Besluit tot vaststelling van o.a. het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (Stb, 2016, 31)

—De wet treedt in werking m.i.v. 29-01-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.