Stb. 2019, 59 Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten

Besluit van 08-02-2019, Stb. 2019, 59 en inwerkingtredingsbesluit van 08-02-2019, Stb. 2019, 60

Besluit van 8 februari 2019 tot wijziging van het Besluit Prudentiële regels Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van Richtlijn 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betaaldiensten in de interne markt, houdende wijzing van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten) 

—Onderhavig besluit dient ter implementatie van de PSD II-richtlijn. De richtlijn voorziet kort gezegd in verdere harmonisatie op het terrein van de interne markt. Er worden twee nieuwe betaaldienstverleners geïntroduceerd, namelijk betaalinitiatiedienstverleners en rekeninginformatiedienstverleners. Daarnaast bevat de richtlijn twee belangrijke wijzigingen voor al bestaande betaaldienstverleners. Allereerst worden er meer voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van een vergunning voor het verlenen van betaaldiensten. Ten tweede worden er nieuwe eisen gesteld aan de inrichting van de interne bedrijfsvoering. Ter implementatie van de richtlijn worden de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd. Onderhavig besluit wijzigt de algemene maatregelen van bestuur die ten gevolge van de wetswijzigingen dienen te worden aangepast. De richtlijn moet op 13 januari 2018 in Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. 

De nieuwe eisen voor het verkrijgen van een vergunning hebben voor een groot deel betrekking op de omgang met gegevens, in het bijzonder betaal- en persoonsgegevens. 

De technische aspecten van een rekening mogen geen reden zijn voor een betaaldienstverlener om het recht van een betaaldienstgebruiker om gebruik te maken van de in PSD II geïntroduceerde nieuwe betaaldiensten te beperken. 

Genoemd recht van betaaldienstgebruikers hangt samen met de verplichting voor rekeninghoudende betaaldienstverleners om toegang te verlenen tot de betaalrekening van de betaaldienstgebruiker, als deze dit wenst. Het verkrijgen van toegang tot de betaalrekening van de betaaldienstgebruiker is voor zowel betaal-initiatie- als rekeninginformatiedienstverleners (derde partijen) noodzakelijk om hun diensten te kunnen verlenen. De rekeninghoudende betaaldienstverlener dient hieraan medewerking te verlenen, zodat het recht van de betaler om gebruik te kunnen maken van een betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatiedienstverlener gewaarborgd is. Aan deze toegangverplichting zijn voor alle betrokken partijen voorwaarden verbonden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 09-02-2019, met uitzondering van artikel I, onderdelen E en F, dat in werking treedt met ingang van 14-09-2019. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.