Stb. 2010, 780 Implementatie Verdrag van Lugano

Wet van 4-11-2010, Stb. 2010, 780

Wet tot wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en Bijlagen (PbEU L 339)

—Dit verdrag komt in de plaats van het op 16 september 1988 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen en Verklaringen (Trb. 1989, 58) (Verdrag van Lugano 1988). Het Verdrag van Lugano 2007 behelst inhoudelijke en redactionele aanpassingen alsmede een verandering in de structuur van het verdrag. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het Verdrag van Lugano 2007 ten opzichte van het Verdrag van Lugano 1988, en in de EG-executieverordening ten opzichte van het EEX-verdrag, hebben plaatsgevonden in de regeling over de executieregeling. De procedure tot verkrijging van verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) is aanzienlijk vereenvoudigd (artikelen 38 tot en met 58 van het Verdrag van Lugano 2007 en van de verordening). De verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing dient vrijwel automatisch, zonder dat het gerecht ambtshalve een van de in de artikelen 34 en 35 van het verdrag genoemde gronden voor niet-erkenning kan aanvoeren, te worden afgegeven na een eenvoudige, formele controle van de overgelegde documenten (artikel 41). De wederpartij heeft hiertegen het rechtsmiddel van artikel 43. Dit houdt in dat die partij de rechter kan verzoeken de beslissing op het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid op de gronden genoemd in artikel 34 en 35 van de verordening alsnog te weigeren of in te trekken. Met betrekking tot de structuur wordt er in de MvT op gewezen dat, daar waar in het Verdag van Lugano 1988 en in het EEX-verdrag nog in het verdrag zelf de opsomming van bevoegde gerechten was opgenomen, in het verdrag van Lugano van 2007 en in de EG-executieverordening wordt verwezen naar een bijlage waarin deze gerechten worden vermeld (zie artikel 39). De regeling voor de tenuitvoerlegging van de door het Verdrag van Lugano bestreken executoriale titels behoeft enige aanvulling in het interne recht van de door dit verdrag gebonden staten (elke staat die verdragsluitende partij is of een lidstaat van de EG). De regeling in het verdrag in de artikelen 38-58 is vrijwel gelijk aan de regeling in de artikelen 38-58 in de EG-executieverordening. De uitvoering van de artikelen van het Verdrag van Lugano 2007 kan op de zelfde wijze worden geregeld als de uitvoering van de bepalingen van de EG-executieverordening in de Uitvoeringswet EG-executieverordening. In navolging van het advies van de Raad van State is gekozen voor uitvoering in de Uitvoeringswet EG-executieverordening. Door de Raad is aangegeven dat uit het oogpunt van eenvoud en kenbaarheid aanvulling van deze wet de voorkeur verdient boven een afzonderlijke wet omdat een afzonderlijke wet, gelet op de huidige stand van de techniek voor ontsluiting van wettelijke regelingen, geen wezenlijke bijdrage aan de kenbaarheid daarvan levert.

Inwerkingtreding 26-11-2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.