Stb. 2012, 235 Implementatie telecommunicatierichtlijnen

Wet van 10-5-2012, Stb. 2012, 235

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

—Deze wet strekt tot implementatie van twee nieuwe richtlijnen en een nieuwe verordening. De wet wijzigt de Telecommunicatiewet en brengt daarmee verband houdende wijzigingen aan in andere wetten.
Met de Richtlijn burgerrechten (2009/136/EG) en de Richtlijn betere regelgeving (2009/140/EG) en de tegelijkertijd tot stand gekomen BEREC-verordening (tot oprichting van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, Vo. 1211/2009) wordt een actualisering van het regelgevend kader voor de elektronische communicatiesector gerealiseerd. De Richtlijn betere regelgeving wijzigt de Kader-, Toegangs- en Machtigingsrichtlijn. De Richtlijn burgerrechten wijzigt de Universeledienstenrichtlijn en de Bijzondere privacyrichtlijn. Bij de richtlijnen is gekozen voor volledige harmonisatie. Dit betekent dat er in beginsel geen ruimte is om van de bepalingen van de richtlijnen af te wijken. De verordening tot oprichting van een orgaan van Europese regelgevende instanties heeft naar zijn aard rechtstreekse werking en behoeft om die reden geen implementatie. Wel zijn ten behoeve van de goede werking van de verordening enige wijzigingen aangebracht in de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke posten telecommunicatie autoriteit. Bij de implementatie van de twee richtlijnen en de verordening is zo veel mogelijk aangesloten bij de reeds bestaande kaders inzake bevoegdheidsstructuren.

De herziening van het Europees regelgevend kader is nu veel minder ingrijpend dan in 2002 het geval was. De ervaringen met het huidige kader zijn positief. De wijzigingen beogen het regelgevend kader niet ingrijpend te wijzigingen maar op onderdelen te verbeteren. Het gaat in het kort om de volgende wijzigingen:

 • Minder maar meer effectieve ex ante regulering. Door effectieve toegangsregulering op de groothandelsmarkten is er in de regel voldoende concurrentie ontstaan op de eindgebruikersmarkten. De ex ante regelgeving in de sector zal zich voortaan vooral richten op groothandelsmarkten, waar nog steeds knelpunten voor daadwerkelijke concurrentie bestaan. Functionele scheiding van netwerken en diensten wordt als nieuwe corrigerende maatregel toegevoegd aan de instrumenten die toezichthouders in kunnen zetten om concurrentieproblemen aan te pakken.
 • Meer harmonisatie. Op het gebied van marktregulering behoudt de Commissie zijn bevoegdheden om besluiten van nationale toezichthouders te blokkeren indien zij van mening is dat de wijze van marktafbakening of de vaststelling van aanmerkelijke marktmacht in strijd is met het recht van de Europese Unie. Nieuw is dat de Commissie de mogelijkheid krijgt om aanbevelingen vast te stellen ten aanzien van het opleggen van verplichtingen. Ook kan de Commissie voortaan bindende besluiten van algemene strekking nemen over de toepassing van marktregulering voor nationale toezichthouders. De samenwerking tussen nationale toezichthouders wordt verstrekt door de oprichting van BEREC.
 • Flexibilisering spectrumbeheer. Flexibiliteit van het spectrumbeheer wordt bevorderd door er voor te kiezen om spectrum zo veel mogelijk vergunningvrij en techniekonafhankelijk uit te geven en de verhandelbaarheid van vergunningen te bevorderen.
 • Betere consumentenbescherming. Gebruikers krijgen meer keuze en rechtszekerheid. Consumenten kunnen beter keuzes maken door meer transparantie van tarieven en de kwaliteit van diensten.
 • Privacy en beveiliging. De regels voor de verwerking van onder andere cookies worden aangescherpt (o.a. toestemmingsvereiste) en voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten wordt een meldplicht ingevoerd als er bij de aanbieder sprake is van veiligheidsinbreuken die leiden tot het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens.

Amendementen van de Tweede Kamer hebben onder meer tot de volgende specifieke wijzigingen geleid:

 • schrapping van de verzwaarde motiveringsplicht voor OPTA;
 • verbod op het belemmeren of vertragen van internettoegang;
 • de mogelijkheid voor OPTA om een toegangsverplichting op te leggen aan aanbieders van een programmadienst;
 • een verplichting voor de aanbieder van telefoniediensten om ten minste één telefoniedienst aan te bieden waarbij geen starttarief in rekening wordt gebracht en per seconde wordt afgerekend;
 • een limitatieve opsomming van de situaties waarin een aanbieder van internettoegang de dienstverlening kan opschorten of beëindigen;
 • omkering van de bewijslast bij het gebruik van ‘tracking cookies’: het gebruik van ‘tracking cookies’ wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens in te houden in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.