Stb. 2016, 297 Implementatie regels marktmisbruik

Wet van 15-07-2016, Stb. 2016, 297

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173, 1) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173, 179) (Wet implementatie Verordening en Richtlijn marktmisbruik)

—Hoewel in de kern het regelgevend kader rondom marktmisbruik gelijk blijft ten opzichte van de Richtlijn marktmisbruik 2003, wordt met voornoemde Verordening dit kader geactualiseerd aan de hand van de marktontwikkelingen en verder geharmoniseerd. Zo wordt de reikwijdte van de regels ter voorkoming van marktmisbruik op verschillende terreinen uitgebreid. Ten eerste zal de reikwijdte worden uitgebreid met betrekking tot handelsplatformen. Ten tweede vindt een uitbreiding van de reikwijdte plaats met betrekking tot de wisselwerking tussen grondstoffenderivaten en spotcontracten voor grondstoffen. Ten derde wordt de reikwijdte van de regels ter voorkoming van marktmisbruik uitgebreid door ook een poging tot marktmisbruik binnen de reikwijdte van de Verordening te brengen. De Richtlijn marktmisbruik 2003 kende in de definitie van voorwetenschap al elementen van poging, maar de Verordening zal poging tot handel met voorwetenschap voor de duidelijkheid als afzonderlijk verbod kwalificeren. Het vierde en laatste aspect van de uitbreiding van de reikwijdte betreft het manipuleren van benchmarks. Tegen de achtergrond van de manipulaties van onder andere LIBOR en EURIBOR is de Verordening lopende de onderhandelingen aangevuld en is manipulatie van benchmarks expliciet onder het verbod op marktmanipulatie geschaard. Tot slot heeft de Verordening tot doel om het onderzoeks- en handhandhavingsinstrumentarium van toezichthouders te versterken en te harmoniseren. Zo bevat de Verordening, in tegenstelling tot de Richtlijn marktmisbruik 2003, gedetailleerde minimumregels voor administratieve maatregelen en sancties.

De Richtlijn vormt de strafrechtelijke pendant van de Verordening. Zij verplicht lidstaten om strafrechtelijke sancties in te voeren voor ten minste ernstige vormen van marktmisbruik en beoogt op die manier het rechtskader inzake marktmisbruik van de lidstaten verder te versterken. Concreet draagt de Richtlijn lidstaten op om de nodige maatregelen te nemen om handel met voorwetenschap, het aanbevelen dan wel aanzetten van een ander tot handel met voorwetenschap, wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap en marktmanipulatie ten minste in ernstige gevallen en voor zover opzettelijk gepleegd strafbaar te stellen. Verder dient ook medeplichtigheid aan of uitlokking van bovengenoemde vergrijpen strafbaar te worden gesteld. Behalve voor de wederrechtelijke openbaarmaking, zijn lidstaten verplicht ook poging tot het plegen van voornoemde overtredingen strafbaar te stellen.

De wet dient ter implementatie van de Verordening en de Richtlijn. Daar de Verordening rechtsstreekse werking heeft, dienen nationale regels op het gebied van marktmisbruik te worden ingetrokken; de wet voorziet hierin. Daarnaast bevat de wet bepalingen betreffende aanwijzing van met de uitvoering van de Verordening belaste instanties, bevoegdheden van deze instanties, sanctionering en melding van inbreuken op de Verordening. Verder regelt de wet, voor zover nog nodig, strafrechtelijke sanctionering van marktmisbruik ter implementatie van bovengenoemde Richtlijn. Ons nationaal recht kent reeds een ruimere strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik dan waartoe de Richtlijn verplicht. Uit deze wet vloeien geen materieelrechtelijke wijzigingen voort op het gebied van de strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik.

Inwerkingtreding m.i.v. 11-08-2016 en ten aanzien van artikel Ia met terugwerkende kracht tot en met 03-07-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.