Stb. 2015, 388 Implementatie Nagoya Protocol

Wet van 30-09-2015, Stb. 2015, 388

Wet houdende regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

—Deze wet voorziet in de aanwijzing van enkele bevoegde instanties op grond van het Nagoya Protocol (zie: Kamerstukken 34 141) en de Verordening nr. 511/2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie (PbEU 2014, L 150, ABS-verordening) en biedt een grondslag voor het stellen van regels bij gedelegeerde regelgeving ter implementatie van Protocol en Verordening. Voorts voorziet de wet in de strafbaarstelling van overtredingen van in de toepasselijke EU-verordeningen gestelde voorschriften. Artikel 8 wijzigt artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten. Hiermee worden gedragingen in strijd met de bij of krachtens deze wet gestelde regels aangewezen als economisch delict. De minister van EZ is voorts op grond van het voorgestelde artikel 7, tweede lid, bevoegd om een bestuurlijke boete op te leggen voor administratieve vergrijpen op het vlak van de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen uit het gebruik daarvan.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 08-04-2016, Stb. 2016, 144

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie Nagoya Protocol (Stb. 2015, 388)

—De wet treedt in werking m.i.v. 23-04-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.