Stb. 2011, 357 Implementatie herziene richtlijn beleggingsinstellingen

Wet van 8-7-2011, Stb. 2011, 357

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) (PbEU L 302) en de daarbij behorende uitvoeringsrichtlijnen

—De herziene richtlijn beleggingsinstellingen heeft tot doel een vereenvoudiging en verbetering van het wettelijk kader te bewerkstelligen voor Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingen (instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)) om een meer efficiënte interne markt voor icbe’s te creëren en de bescherming van beleggers te verbeteren. De richtlijn beleggingsinstellingen van 20 december 1985 en de daarin opgenomen wijzigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het succes van de Europese sector voor beleggingsinstellingen. Door de richtlijn beleggingsinstellingen is de Europese sector voor beleggingsinstellingen sterk gegroeid. Maar zij sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen in de financiële sector van de 21ste eeuw. De richtlijn stelde beleggingsinstellingen onvoldoende in staat om in te kunnen spelen op nieuwe marktontwikkelingen en om schaalvoordelen te bereiken die tot lagere kosten kunnen leiden. De grensoverschrijdende handel werd bovendien belemmerd door omslachtige procedures. Daarnaast vergen de hedendaagse dynamische financiële markten betere en begrijpelijke informatie voor consumenten. De herziene richtlijn beleggingsinstellingen bevat enerzijds nieuwe regels en anderzijds de consolidatie van de wijzigingen die sinds 1985 in de richtlijn beleggingsinstellingen zijn aangebracht. De nieuwe regels hebben betrekking op grensoverschrijdende handel en het bewerkstelligen van een meer efficiente interne markt voor icbe’s (onder andere door het mogelijk maken van master-feederstructuren en het vergemakkelijken van grensoverschrijdende fusies). Verder is de notificatieprocedure die een beheerder moet doorlopen om deelnemingsrechten in een icbe met zetel in de ene lidstaat in een andere lidstaat aan te mogen bieden vereenvoudigd en is het op basis van de richtlijn mogelijk dat een beheerder met zetel in een lidstaat icbe’s met zetel in een andere lidstaat kan beheren op basis van het zogenaamde Europees paspoort voor beheerders. Aangezien veel bepalingen uit de herziene richtlijn beleggingsinstellingen (zoals de artikelen over fusies en master-feederstructuren) eveneens betrekking hebben op subfondsen van icbe’s (in de herziene richtlijn beleggingsinstellingen aangeduid met ‘beleggingscompartimenten’) en het reeds bestaande praktijk is om subfondsen te behandelen als ‘gewone’ beleggingsfondsen is nu wettelijk verankerd dat alle normen die (mede) gericht zijn tot beleggingsfondsen ook van toepassing zijn op subfondsen. Ten aanzien van een aantal artikelen wordt een uitzondering of afwijkend regime voor subfondsen voorgesteld zodat wordt aangesloten bij de bestaande praktijk.

Inwerkingtreding 22-7-2011.
 

Besluit

Besluit van 8-7-2011, Stb. 2011, 358

Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Bersluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ter implementatie van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen alsmede de daarop berustende uitvoeringsrichtlijnen

—Aan het merendeel van de bepalingen van de herziene richtlijn beleggingsinstellingen is reeds uitvoering gegeven in de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek. Dit Besluit voorziet in de implementatie van de resterende bepalingen van de richtlijn, met name ten aanzien van de essentiële beleggingsinformatie, fusies tussen instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en master-feederstructuren.

Inwerkingtreding 22-7-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.