Stb. 2016, 295 Huisvesting vergunninghouders asiel

Wet van 13-07-2016, Stb. 2016, 295 

Wet tot wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

—Deze wet strekt ertoe om toegelaten instellingen, de met hen verbonden ondernemingen van welke zij de enige aandeelhoudster zijn en samenwerkingsvennootschappen tijdelijk toe te staan om verhuur-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van houders van een verblijfsvergunning asiel. Hiermee wil de regering verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector door de instroom van vergunninghouders tegengaan.

Het huisvesten van vergunninghouders is al een kerntaak van toegelaten instellingen. Deze wet voorziet in een tijdelijke uitbreiding van het werkdomein van de toegelaten instellingen, zodat toegelaten instellingen deze werkzaamheden ook in bezit van derden kunnen uitvoeren. Om het mogelijk te maken dat toegelaten instellingen (en de met hen verbonden ondernemingen en samenwerkingsvennootschappen) gebouwen van derden mogen verhuren, onderhouden en in beperkte mate verbouwen, wordt in de Woningwet een nieuw artikel 45a toegevoegd. Op basis van dit nieuwe artikel worden deze werkzaamheden tot het werkgebied van de toegelaten instelling gerekend indien de Minister voor Wonen en Rijksdienst toestemming heeft verleend voor het uitvoeren ervan. De Minister kan op grond van het tweede lid van het nieuwe artikel 45a alleen toestemming verlenen als de werkzaamheden zijn gericht op het huisvesten van vergunninghouders. Ook gelden er voor het verlenen van de toestemming een aantal andere randvoorwaarden die worden neergelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.


Inwerkingtreding

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, m.u.v. artikel I, onderdeel B, E en F, dat in werking treedt vijf jaar na het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, in werking treedt.


Inwerkingtredingsbesluit van 27-09-2016, Stb. 2016, 379

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (Stb. 2016, 295)

—De wet treedt in werking m.i.v. 28-10-2016. 


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.