Stb. 2017, 82 Herziening strafrechtelijke tenuitvoerlegging

Wet van 22-02-2017, Stb. 2017, 82

Wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

—Deze wet strekt ertoe de huidige wetgeving rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen te herzien. Doelstellingen voor de tenuitvoerlegging zijn het sneller starten van de tenuitvoerlegging, het daadwerkelijk tenuitvoerleggen van straffen en het goed informeren van alle relevante partners binnen en buiten de strafrechtsketen. Daarnaast wil de regering ook in de fase van tenuitvoerlegging en bij de beëindiging van straffen en maatregelen de positie van slachtoffers en nabestaanden versterken. Een voorwaarde voor het bereiken van deze doelen is dat de regie op en de samenwerking binnen de uitvoeringsketen wordt versterkt. Om dit te realiseren wordt onder meer de coördinatie van de feitelijke tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen centraal belegd bij een uitvoeringsdienst van het Ministerie van VenJ, te weten het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De regie op de tenuitvoerlegging komt bij de Minister van VenJ te liggen. Hiertoe wordt voorgesteld de Minister van VenJ wettelijk te belasten met de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Het openbaar ministerie, thans nog formeel belast met de tenuitvoerlegging, verstrekt in de nieuwe situatie alle voor tenuitvoerlegging vatbare beslissingen aan de minister. Daarnaast blijft het openbaar ministerie verantwoordelijk voor specifieke taken binnen de tenuitvoerlegging, zoals waar dat nodig is in het kader van de tenuitvoerlegging aanbrengen van zaken bij de strafrechter, teneinde deze een vervolgbeslissing te laten nemen. Deze bevoegdheidsverdeling en de verdergaande centralisatie sluit volgens het kabinet aan bij de praktijk, waarbij de formele verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging en de feitelijke tenuitvoerlegging steeds verder uit elkaar zijn komen te liggen. Deze centralisatie moet de regie bevorderen op de tenuitvoerlegging als onderdeel van de strafrechtsketen en draagt bij aan een efficiënte strafrechtspleging als geheel.

Naast de verschuiving van de verantwoordelijkheid in de tenuitvoerlegging bevat de wet enkele andere inhoudelijke wijzigingen. Dit betreft onder meer een wijziging van de huidige betekeningsregeling, waarmee het mogelijk wordt gemaakt gerechtelijke mededelingen elektronisch te betekenen. Verder wordt de minister de bevoegdheid gegeven de tenuitvoerlegging van niet-gratieerbare beslissingen (zoals onherroepelijke geldboetevonnissen onder de € 340) te beëindigen indien met de verdere tenuitvoerlegging daarvan geen redelijk doel wordt gediend.

Ook wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om betaling in termijnen toe te staan bij administratieve sancties op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) indien de administratieve sanctie of het na verhogingen verschuldigde bedrag ten minste € 225 bedraagt. Daarnaast wordt wettelijk voorzien in termijnen waarbinnen het vonnis moet zijn verstrekt aan de Minister van VenJ (het CJIB), zodat snel met de ten uitvoerlegging kan worden gestart.

Een vierde voorbeeld van een inhoudelijke wijziging is de verlenging van de standaardtermijn waarbinnen een taakstraf moet worden uitgevoerd, onder schrapping van de mogelijkheid deze termijn eenmaal te verlengen. Buiten deze inhoudelijke wijzigingen worden de bepalingen die zien op de tenuitvoerlegging van sancties en thans versnipperd zijn te vinden in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering zoveel mogelijk bij elkaar gebracht in één nieuw boek binnen het Wetboek van Strafvordering. Hiertoe wordt het huidige Boek V van het Wetboek van Strafvordering integraal opnieuw vastgesteld.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2017, Stb. 2017, 496

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82)

Artikel III van de wet treedt in werking met ingang van 01-01-2018.


Inwerking­tredingsbesluit van 18-12-2019, Stb. 2019, 507

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82)

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, artikel II, onderdeel Z, en artikel III.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.