Stb. 2012, 195 Herziening handel in broeikasgasemissierechten

Wet van 19-4-2012, Stb. 2012, 195

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van enige verorderingen op dit gebied

—Deze wet dient ter verbetering en uitbreiding van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten (ETS). Richtlijn 2009/29 is onderdeel van het Europese klimaat- en energiepakket. De Europese Unie (EU) geeft met het klimaat- en energiepakket concrete invulling aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met ten minste 20% in 2020. In het ETS zal zelfs 21% van de emissies zijn gereduceerd ten opzichte van 2005. Daarnaast wordt het ETS met de wijzigingen sterk geharmoniseerd. De richtlijn bevat tevens een voorziening voor ophoging van de doelstelling tot 30% reductie in het geval er een bindend internationaal klimaatakkoord wordt gesloten. De belangrijkste wijzigingen van het ETS als gevolg van richtlijn 2009/29 kunnen als volgt worden samengevat:

  • Er komt één gezamenlijk plafond voor de hele EU. Het plafond wordt ieder jaar verlaagd, ook na 2020.
  • Veilen wordt het uitgangspunt voor de verdeling van broeikasgasemissierechten.
  • De kosteloze toewijzing van emissierechten wordt geharmoniseerd en aangescherpt.
  • De reikwijdte van het ETS wordt uitgebreid met nieuwe sectoren en gassen.
  • Het gebruik van rechten afkomstig van JI- en CDM-projecten wordt ingeperkt.

JI en CDM zijn projectgebonden mechanismen onder het Kyoto Protocol, waarbij JI staat voor Joint Implementation en CDM voor het Clean Development Mechanism. Om de uit dergelijke projecten voortkomende rechten te kunnen gebruiken, moeten deze voortaan eerst worden omgeruild voor emissierechten die geldig zijn in fase III. Verder is het gebruik van deze rechten beperkt.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 13 juni 2012, Stb. 2012, 273

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van onder meer richtlijn nr. 2009/29/EG (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) (Stb. 2012, 195)

—Voor enkele onderdelen van deze wet is voorzien in inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2012 (zie artikel 1, onder b, van het onderhavige besluit).

Dit geldt om te beginnen voor die onderdelen van de wijzigingswet die betrekking hebben op het toewijzen van broeikasgasemissierechten voor de derde fase (2013-2020) van het Europese systeem van handel in broeikasgasemissierechten, het ETS. Die onderdelen bevatten de wettelijke grondslag voor het nationale toewijzingsbesluit voor de derde fase van het ETS, voor toewijzing van emissierechten aan nieuwkomers en voor het wijzigen van toewijzingsbesluiten. Verder gaat het om onderdelen van de wijzigingswet die de grondslag bieden voor regels over het melden van wijzigingen in de inrichting die gevolgen kunnen hebben voor de toewijzing van emissierechten.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.