Stb. 2009, 421 Herziene Europese Code sociale zekerheid

Wet van 1-10-2009, Stb. 2009, 421

Wet tot goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)

—Het betreft de goedkeuring van de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid van de Raad van Europa. Deze moet de huidige code, die uit 1964 dateert en voor Nederland in 1968 in werking is getreden, vervangen. Op 22 februari 2007 heeft de regering deel VI Uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten van de Europese Code inzake sociale zekerheid opgezegd. Een wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging (31 267) is op 29 september 2009 door de Eerste Kamer aanvaard, maar op dit moment nog niet in het Staatsblad gepubliceerd. De aanleiding voor de opzegging is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 8 september 2006, waarbij de regeling van de eigen bijdragen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die verschuldigd zijn krachtens het Bijdragebesluit zorg, onverbindend wordt verklaard in gevallen waarin de behoefte aan de desbetreffende verstrekking zijn oorzaak vindt in een arbeidsongeval of beroepsziekte, omdat deel VI van de Code in die gevallen geen eigen bijdragen toestaat. De CRvB heeft met zijn uitspraak aan het desbetreffende onderdeel van de Code rechtstreekse werking toegekend, dat wil zeggen dat verzekerden van wie de behoefte aan medische zorg het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte, rechtstreeks een beroep op dat onderdeel kunnen doen. De uitspraak heeft daarmee niet alleen gevolgen voor de eigen bijdragen AWBZ, maar ook voor eigen bijdragen die op grond van de Zorgverzekeringswet worden geheven, waaronder het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2008 in de Zvw is ingevoerd in plaats van de no-claimteruggave. Gezien het uiterste tijdstip waarop opzegging op grond van de Code mogelijk was (16 maart 2007) heeft opzegging plaatsgevonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. Zoals hierboven vermeld is het wetsvoorstel tot goedkeuring van de opzegging inmiddels door de Eerste Kamer aanvaard.
De herziene Code die nu in het Staatsblad staat is het gemoderniseerde normverdrag op het gebied van de sociale zekerheid. De herziene Code houdt rekening met wetgevingen van staten die, zoals de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving, voorzien in een algemeen systeem van verstrekkingen en uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte. De herziene Code maakt het wel mogelijk eigen bijdragen op te leggen in geval van arbeidsongevallen en beroepsziekten als de verstrekkingen worden verleend in het kader van een algemeen stelsel.

Deze herziene Code is, behalve door Nederland, ondertekend door België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Turkije en Zweden. Bij amendement is bepaald dat de regering geen beroep mag doen artikel 3, derde lid, eerste volzin, en vijfde lid, van de herziene Code. Nederland kan via een beroep op de bepalingen in artikel 3 ervoor zorgen dat er geen materiële toetsing van de wetgeving plaatsvindt aan deel VI van de herziene code. Dat betekent dat ook voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen volstaan zou kunnen worden met een bijstandachtige voorziening met partnertoetsen en inkomenstoetsen, zoals voorzien in artikel 73 van de code: immers de standaarden van deel XI en X volstaan in dat geval. Dat mag nu niet.

Inwerkingtreding 23-10-2009.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.