Stb. 2019, 311 Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Wet van 27-09-2019, Stb. 2019, 311

Wet tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de straf­baar­stelling van enkele actuele delicts­vormen (herwaardering straf­baar­stelling actuele delicts­vormen)

—Om actuele strafwaardige fenomenen beter te kunnen bestrijden worden twee nieuwe straf­baar­stellingen geïntroduceerd in het Wetboek van Strafrecht. Verder worden de wettelijke straf­maxima voor een aantal delicten verhoogd. Dit gebeurt onder meer door bepaalde ernstiger verschijnings­vormen als straf­verzwarende omstandigheid aan te merken. Op de aard en ernst van een gedraging toegesneden delicts­omschrijvingen en straf­maxima beogen een versterkte straf­rechtelijke aanpak van veel­voorkomende criminaliteit en een passende bestraffing van daders mogelijk te maken. Daarnaast wil het kabinet met heldere norm­stelling bijdragen aan maat­schappelijke bewust­wording over omgangs­vormen binnen onze samenleving en grenzen die hierbij in acht genomen dienen te worden. De wet bevat de volgende maatregelen:

 • verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (wijziging artikel 137d Sr);
 • zelfstandige straf­baar­stelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (nieuw artikel 139h Sr);
 • verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan een ernstig onder­mijnende criminele organisatie en liquidatiegeweld:
  - invoering van een strafverzwaringsgrond voor deelneming aan een criminele organisatie met een ernstig crimineel oogmerk (wijziging artikel 140 Sr);
  - verhoging van het strafmaximum voor handel in en bezit van automatische vuurwapens en explosieven (wijziging artikel 55 van de Wet wapens en munitie);
 • verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling:
  - uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor kindermishandeling tot kinderen die aan de zorg, opleiding of waakzaamheid van een ander zijn toevertrouwd (wijziging artikel 304 Sr);
  - invoering van een straf­verzwarings­grond voor stelsel­matige kinder­mishandeling (wijziging artikel 304 Sr);
  - aanpassing van de verjarings­termijn voor kinder­mishandeling (wijziging artikel 71 Sr);
 • verhoging van het strafmaximum voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag (wijziging artikel 311 Sr);
 • zelfstandige straf­baar­stelling van het hinderen van hulp­verleners (artikel 426ter Sr).

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 08-11-2019, Stb. 2019, 421

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de straf­baar­stelling van enkele actuele delicts­vormen (herwaardering straf­baar­stelling actuele delicts­vormen) (Stb. 2019, 311)

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van artikel II, onderdeel H, dat in werking treedt op 31-12-2019.


Inwerkingtredingsbesluit van 27-11-2019, Stb. 2019, 445

Besluit tot wijziging van het Besluit van 8 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 27 september 2019 tot wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de straf­baar­stelling van enkele actuele delicts­vormen (herwaardering straf­baar­stelling actuele delicts­vormen) (Stb. 2019, 311)

In het eerdere inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2019, 421) is vastgesteld dat deze wet op 31 december 2019 in werking treedt, dat wordt met dit besluit vervroegd naar 15 december 2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.