Stb. 2017, 235 Herstelwet financiële markten 2017

Wet van 31-05-2017, Stb. 2017, 235

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)

—Deze wet voorziet in het herstel van gebreken en omissies die zijn opgetreden bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten. Het betreft onder meer enkele door de Europese Commissie als noodzakelijk aangemerkte aanpassingen, ter zake van de implementatie van Richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) (Richtlijn kapitaalvereisten), waarvoor de Commissie eerder een ingebrekestelling uitbracht. Ook met betrekking tot de implementatie van Richtlijn nr. 2014/59/EU van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2014, L 173/190) (Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen) loopt nog een inbreukprocedure en worden met dit wetsvoorstel de benodigde aanpassingen doorgevoerd. Een aantal andere wijzigingen houdt verband met de implementatie van Richtlijn 2014/49/EU van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PbEU 2014, L 173/149) (Richtlijn depositogarantiestelsels), die heeft geleid tot een herziening van de wijze van financiering van het depositogarantiestelsel en de instelling van het Depositogarantiefonds. Naast enkele redactionele wijzigingen in verband met genoemde implementatie, dienen onder meer de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van het Depositogarantiefonds in het kader van het depositogarantiestelsel op een aantal plaatsen beter tot uitdrukking te worden gebracht in de wet. Verder bevat de wet nog een groot aantal (met name technische en herstel)aanpassingen van andere richtlijnen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 15-06-2017, Stb. 2017, 276

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Herstelwet financiële markten 2017 (Stb. 2017, 235)

De wet treedt in werking met ingang van 27-06-2017.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.