Stb. 2015, 333 Herschikking en uitbreiding visumvrijstellingen

Besluit van 09-09-2015, Stb. 2015, 333

Besluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de herschikking en beperkte uitbreiding van de vrijstellingen van de visumplicht voor de toegang en het verblijf van langere duur

De onderhavige maatregel heeft tot doel om het stelsel van vrijstellingen van de verplichting voor vreemdelingen om met het oog op verblijf van langere duur in ons land voorafgaand aan de binnenkomst te beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf overzichtelijker en toegankelijker te maken, alsmede te actualiseren, door middel van een verheffing van beleidsregels tot algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast heeft deze maatregel een beperkte uitbreiding van de vrijstellingen tot doel.

Op basis van de hardheidsclausule zoals neergelegd in artikel 3.71, derde lid, van het Vb2000 zijn door middel van beleidsregels in de Vc2000 enkele specifieke groepen uitgezonderd van de visumplicht. Door middel van de onderhavige maatregel zijn deze, in de Vc2000 opgenomen, verspreid voorkomende, beleidsregels betreffende die specifieke groepen verheven tot algemeen verbindende voorschriften, en, ter bevordering van de kenbaarheid, overgeheveld naar artikel 3.71, tweede lid, Vb2000.

Voorts is aanleiding gevonden om twee nieuwe groepen vreemdelingen vrij te stellen van de verplichting om voorafgaand aan de binnenkomst in Nederland over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken.

Het betreft de volgende groepen:

  • vreemdelingen die de aanvraag voor verblijf indienen via een erkende referent en houder zijn van een door een andere Schengenstaat die het Schengenacquis volledig toepast afgegeven geldige verblijfstitel.
  • vreemdelingen die houder zijn van een door een andere EU-lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel en die als grensoverschrijdende dienstenverlener in Nederland diensten verrichten met een duur langer dan 90 dagen.

Naast de categorieën die door middel van artikel 17 van de Vw2000 zijn vrijgesteld van het mvv-vereiste en de categorieën die door middel van artikel 3.71, tweede lid, van het Vb2000 waren vrijgesteld waren nog enkele andere categorieën besloten dan wel vermeld in het Vb2000 waarvoor het mvv-vereiste niet geldt. Met betrekking tot deze vrijstellingen is met onderhavig besluit geregeld dat deze waar nodig zijn geëxpliciteerd, overgeheveld dan wel geschrapt.

Tot slot is de in de bijlage 2 bij het artikel 2.2 van het VV2000 opgenomen lijst van landen waarvan de onderdanen op grond van hun nationaliteit zijn vrijgesteld van het vereiste te beschikken over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf is niet door middel van de onderhavige maatregel overgeheveld naar het Vb2000, omdat een zodanige overheveling een daaraan voorafgaande wetswijziging zou vergen. De in de Vc2000 in B1/4.1 omschreven vrijstelling op grond van een zogenoemde medische noodsituatie is evenmin door middel van de onderhavige maatregel verheven tot algemeen verbindend voorschrift, omdat er momenteel een internationaal vergelijkend onderzoek loopt naar de toegankelijkheid van medische zorg.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-10-2015.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.