Stb. 2013, 478 Herschikking asielgronden

Wet van 25-11-2013, Stb. 2013, 478

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening

—In de Beleidsvisie Stroomlijning Toelatingsprocedures, die op 22 februari 2011 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is het totale pakket aan maatregelen op het terrein van asiel nader uiteengezet (Kamerstukken II 2010/11, 19 637, nr. 1400). Deze wet bevat de gedeeltelijke uitwerking van de beleidsvisie. De wet betreft de herschikking van de asielgerelateerde toelatingsgronden, inclusief het vervallen van de grondslag voor het categoriale beschermingsbeleid. Ook wordt de procedure ten behoeve van de verlening van de verblijfsvergunning asiel aan nareizende gezinsleden vereenvoudigd. Bij amendement (8) is bovendien het nareisbeleid aangepast, zodat het voortaan ook geldt indien de gezinsband is gevormd in een derde land, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp. Tevens wordt de nationaliteitseis die volgt uit het huidige artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw 2000 geschrapt. In een aanvullend (aangenomen) amendement (20) is geregeld dat op grond van het nieuwe artikel 31, derde lid, Vw 2000 zal worden getoetst of het gezinsleven in een derde land kan worden uitgeoefend. In dat geval bestaat geen noodzaak gezinshereniging in het kader van het nareisbeleid toe te laten (zie artikel 12, eerste lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn). Ook wordt met dit amendement mogelijk gemaakt om een verblijfsvergunning voor gezinshereniging in te trekken indien het huwelijk of de relatie wordt verbroken.

 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 587

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (onder meer) de wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor asielverlening (Stb. 2013, 478)

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.