Stb. 2015, 271 Hergebruik van overheidsinformatie

Wet van 24-06-2015, Stb. 2015, 271

Wet houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Richtlijn 2003/98/EG van 17 november 2003 inzake hergebruik van overheidsinformatie is op 22 december 2005 in de Wet openbaarheid van bestuur geïmplementeerd. Op 26 juni 2013 is Richtlijn 2013/37/EUvan het Europees parlement en de Raad  tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie (hierna: de wijzigingsrichtlijn) vastgesteld. Dit wetsvoorstel strekt ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn en stelt daarnaast voor om de regels inzake het hergebruik van overheidsinformatie in een afzonderlijke wet onder te brengen. 

Aan de richtlijn uit 2003 ligt het uitgangspunt ten grondslag dat in beginsel alle openbare overheidsinformatie zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar moet zijn voor burgers en bedrijven. Deze openbare overheidsinformatie kan waarde hebben voor partijen buiten de overheid. Op basis van overheidsinformatie kunnen nieuwe producten en diensten met uiteenlopende doeleinden worden ontwikkeld. De wijzigingsrichtlijn brengt een viertal belangrijke wijzigingen in de richtlijn aan: 

  1. De reikwijdte van de richtlijn is uitgebreid naar archieven, musea en bibliotheken (waaronder ook universiteitsbibliotheken) wegens het grote potentieel dat de verzamelingen van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende metagegevens in zich dragen. Wel krijgen deze instellingen op onderdelen een enigszins afwijkende positie.
  2. De keuzevrijheid om hergebruik al dan niet toe te staan, vervalt. Een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven uitzonderingen. Musea, bibliotheken en archieven hebben daarnaast de bevoegdheid een verzoek af te wijzen als het informatie betreft waarvan zij over de auteursrechten beschikken.
  3. Indien instellingen vergoedingen vragen voor het beschikbaar stellenvan informatie voor hergebruik, geldt hiervoor een maximum, met enkele uitzonderingen.
  4. Instellingen kunnen niet langer volstaan met het langs elektronische weg beschikbaar stellen van de informatie maar hebben een inspanningsverplichting om de informatie in een open en machine-leesbaar formaat aan te bieden en gebruik te maken van open standaarden.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 06-07-2015, Stb. 2015, 299

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Stb. 2015, 271)

—De wet treedt in werking m.i.v. 18-07-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.