Stb. 2007, 153 Handelsregisterwet

Wet van 22-3-2007, Stb. 2007, 153

Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen

—Het handelsregister wordt uitgebreid en verbeterd tot een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Uit het feit dat het een basisregister betreft, volgt dat het streven is naar een compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke taken. Het handelsregister fungeert nu al als een register van bedrijfsgegevens. De omvorming tot basisregistratie betekent dat het register zowel het bijdragen aan het efficiënt functioneren van de overheid ten doel heeft als de doelen waarvoor het handelsregister indertijd is ingesteld. Deze laatste zijn bevordering van de rechtszekerheid in het economische verkeer en bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. In het handelsregister zijn belangrijke gegevens over en voor ondernemingen en rechtspersonen vastgelegd, zoals bijvoorbeeld wie tekeningsbevoegd is. Door het toegankelijk maken van deze gegevens biedt het handelsregister rechtszekerheid bij het aangaan van overeenkomsten, met zowel leveranciers als afnemers.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-11-2010, Stb. 2010, 787

Inwerkingtredingsbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2007, 153) en artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008 (Stb. 2008, 240)

—Door dit inwerkingtredingsbesluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. De redenen zijn de volgende: het wetsvoorstel Herziening Toezicht Rechtspersonen (Stb. 2010, 280) treedt naar verwachting op 1 januari 2011 in werking. Het is gewenst dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan reeds beschikt over het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) in samenhang met de overige gegevens in het handelsregister; dat zou niet het geval zijn wanneer ook onderhavig besluit pas op 1 januari a.s. (het eerstvolgende vaste verandermoment) in werking zou treden. Met de uitgifte van het RSIN door de kamers van koophandel vervalt voor alle entiteiten die zich inschrijven bij de kamers, de noodzaak om zich ook aan te melden bij de Belastingdienst.

Artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.
Artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.
 

Stb. 2011, 279

—Artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2007, 153) treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.


Inwerkingtredingsbesluit van 08-12-2014, Stb. 2014, 509

Besluit van 8 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 30 en 31 van de Handelsregisterwet 2007

Artikel 30 regelt dat op bestuursorganen de verplichting rust om bij de vervulling van hun taak authentieke gegevens uit het handelsregister te gebruiken. In artikel 31 wordt de eenmalige gegevensverstrekking geregeld. Een onderneming of rechtspersoon aan wie door een bestuursorgaan een gegeven wordt gevraagd waarop artikel 30, eerste lid, van toepassing is, heeft het recht om geen gegevens te verstrekken die al in het register voorkomen, behoudens de gevallen waarin het gegeven noodzakelijk wordt geacht voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de onderneming of rechtspersoon. Bestuursorganen die bij de vervulling van hun publieke taken informatie over ondernemingen en rechtspersonen nodig hebben, zijn verplicht de authentieke gegevens in het handelsregister te gebruiken. Een belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat ondernemers slechts éénmaal gegevens hoeven aan te leveren bij bestuursorganen, waarna bestuursorganen de gegevens uit de registers behoren te benutten. De ondernemers ondervinden hierdoor een substantiële administratieve lastenverlichting.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.