Stb. 2018, 116 Gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017

Besluit van 18-04-2018, Stb. 2018, 116

Besluit tot aanwijzing van de gegevens waarop een opdracht tot verstrekking aan een aanbieder van een communicatiedienst in het kader van onderzoek van communicatie door de AIVD en MIVD betrekking kan hebben (Besluit gegevens­verstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017)

Enkele bijzondere bevoegdheden in de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheids­diensten 2017 betreffen de bevoegdheid van de diensten om bij aanbieders van communicatie­diensten gegevens op te vragen. De aanbieder van een communicatiedienst die een opdracht tot verstrekking van de desbetreffende gegevens van een dienst krijgt, is verplicht daaraan te voldoen. Het niet voldoen aan een dergelijke opdracht is in artikel 143 van de wet strafbaar gesteld. Een deel van de thans in de wet opgenomen bevoegdheden was ook reeds in de Wiv 2002 geregeld, te weten de bevoegdheid tot het opvragen van verkeers­gegevens alsmede het opvragen van zogeheten abonneegegevens. Het verschil met de nieuwe regeling waar het gaat om de twee genoemde bevoegdheden is dat de bevoegdheden (en daarmee corresponderende medewerkings­verplichtingen) in de Wiv 2002 beperkt waren tot de aanbieders van openbare tele­communicatie­netwerken en -diensten als bedoeld in de Tele­communicatie­wet. Voorts was de medewerkingsverplichting alsmede de regeling voor de vergoeding van daaraan verbonden administratie- en personeelskosten in hoofdstuk 13 Tw opgenomen. In de nieuwe wet is de reikwijdte van deze bevoegdheden verruimd tot alle aanbieders van communicatiediensten en wordt – in aanvulling op de regeling in de Tw – voor andere aanbieders dan aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten voorzien in regeling van de medewerkingsplicht en kostenvergoeding. Ook hier geldt dat de verkeers­gegevens (ook wel: metadata) limitatief bij algemene maatregel van bestuur dienen te worden aangewezen (artikel 55, eerste lid, van de wet). Onderhavig besluit voorziet daarin. 

Naast de hiervoor genoemde bijzondere bevoegdheden voorziet de nieuwe wet ook in enkele nieuwe bijzondere bevoegdheden van de diensten tot het opvragen van gegevens bij aanbieders van communicatie­diensten. Dat betreft de bevoegdheid van de diensten om aan een aanbieder van een communicatie­dienst de opdracht te geven de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om toepassing te kunnen geven aan de bevoegdheid tot gerichte interceptie (artikel 47, eerste lid) en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (artikel 48, eerste lid) van de wet. Daarbij is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur de categorieën van gegevens worden bepaald, waarop de opdracht betrekking kan hebben. In onderhavig besluit worden deze categorieën aangewezen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-04-2018, Stb. 2018, 119

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele algemene maatregelen van bestuur

—Het Besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017 treedt in werking met ingang van 01-05-2018.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.