Stb. 2011, 95 Fusietoets in het onderwijs

Wet van 27-1-2011, Stb. 2011, 95

Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs

—Deze wet bepaalt dat fusies van scholen en van schoolbesturen voor¬taan moeten worden goedgekeurd door de minister. Dit zal gelden voor de vier sectoren van het onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs. De minister kan goedkeuring weigeren als door de fusie de variatie van het onderwijsaanbod significant wordt belemmerd. Het voorstel is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer, waarin wordt aangedrongen op een fusietoets met het oog op de menselijke maat in het onderwijs. Fusies worden ervaren als een groot en acuut probleem. De fusietoets wordt gezien als een eerste maatregel, bedoeld om nieuwe fusies op korte termijn te voorkomen.
De fusiecriteria zijn te onderscheiden in procescriteria en inhoudelijke criteria. Bij de procescriteria gaat het om de vraag of onderwijsinstellingen een zorgvuldig besluitvormings-proces hebben doorlopen rond fusievoornemens. Een zorgvuldig fusieproces betekent dat voldaan is aan legitimatie. Bij het inhoudelijke criterium gaat het om normen voor keuzevrijheid. Als instellingen de fusietoets ontlopen of de uitspraak van de minister niet opvolgen, voldoen ze niet langer aan de bekostigingsvoorwaarden. Uiteindelijk kan het niet-voldoen aan de bepalingen rond de fusietoets leiden tot het opschorten of (gedeeltelijk) intrekken van de bekostiging.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit Stb. 2011, 388

De Wet van 27 januari 2011, houdende wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Stb. 2011, 95) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.