Stb. 2013, 405 Fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen

Wet van 09-10-2013, Stb. 2013, 405

Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekende zijnde gegevens

—Deze wet introduceert nieuwe mogelijkheden voor de overheid om fraude met sociale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen, belastingen, premies en arbeidswetten aan te pakken. Ter bestrijding van deze fraude wordt het instrument SyRI ingezet waarbij gegevens die bij overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld Belastingdienst, UWV, SVB en Inspectie SZW) bekend zijn, worden uitgewisseld.
Het instrument SyRI (Systeem Risico Indicatie) gaat uit van het uitgangspunt dat gegevens die bij overheidsinstanties bekend zijn, worden aangewend voor uitvoering, preventie, toezicht en opsporing op het terrein van sociale zekerheid, inkomensafhankelijke regelingen, belastingen, premies en arbeidswetten. In de Wet SUWI wordt een nieuw artikel 65 ingevoegd dat de wettelijke verankering van het instrument SyRI regelt. Dit artikel voorziet erin dat het instrument kan worden ingezet ten behoeve van een integraal overheidsoptreden ten aanzien van de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen, de voorkoming en bestrijding van belasting- enpremiefraude en het niet naleven van de arbeidswetten. Ook het onderdeel Belastingdienst/ Toeslagen en de onderdelen van de Inspectie SZW die zien op naleving van de arbeidswetten, kunnen aan het instrument bijdragen en ervan gebruik maken.
SyRI wordt op verzoek van de in art. 64 lid 1 Wet SUWI genoemde instanties zoals gemeenten, het UWV, de SVB, de rijksbelastingdienst en de Inspectie van het Ministerie van SZW toegepast door de Minister van SZW. Deze instanties werken samen in een samenwerkingsverband waarbij de kern is dat de activiteiten waarop wordt samengewerkt nalevingstoezicht en opsporing van strafbare feiten zijn, alsmede het voorkomen van nadeel ten aanzien van bestuursorganen, die uitkeringen en voorzieningen verstrekken of in geval er nadeel ontstaat bij het heffen van premies en bijdragen. Per samenwerkingsverband wordt door de betrokken instanties bepaald wat het beoogde doel is van het project, welke gegevens daarvoor moeten worden samengebracht en welke instanties deel zullen nemen. De deelnemende bestuursorganen dienen vervolgens een verzoek in bij de Minister van SZW tot toepassing van SyRI voor het desbetreffende project. De minister bepaalt, alles wegende, of het verzoek wordt gehonoreerd. De desbetreffende bestuursorganen zijn daarna verplicht kosteloos de bestanden met persoons- en andere gegevens aan de minister van SZW te verstrekken. De verstrekte gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het doen van een risicomelding. Op basis van een zogenoemde definitieve risicoselectie doet de Minister van SZW risicomeldingen die eventueel kunnen leiden tot een sanctie.
De wet regelt ook dat het UWV een aantal gegevens uit de polisadministratie aan pensioenuitvoerders mag verstrekken, ten behoeve van de uitvoering van pensioenregelingen. Het is dan niet meer nodig dat zij de benodigde gegevens uitvragen bij de werkgevers.
Verder wordt in de Wet SUWI, de WWB, de IOAW en de IOAZ een begripsbepaling opgenomen om te verduidelijken dat waar in deze wetten wordt gesproken van ‘gegevens’ daaronder mede worden verstaan persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het betreft een technische wijziging. De nieuwe begripsbepaling verandert niets aan de bestaande uitvoeringspraktijk.

 

Inwerkingtredingsbesluit van 25-11-2013, Stb. 2013, 497

Inwerkingtredingsbesluit

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met fraudeaanpak door gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens (Stb. 2013, 405)

—De Wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.