Stb. 2009, 574 Financiering publieke omroep

Inwerkingtredingsbesluit van 3-12-2009 Stb. 2009, 528

Inwerkingtreding

De onderdelen van de wet tot wijziging van de Mediawet 200. in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Stb. 2009 300) die nog niet in werking waren getreden middels Stb. 2009, 301 zijn sinds/treden op resp. 11-12-2009, 1-1-2010 en 1-1-2011 in werking

—Deze wijziging van de Mediawet 200. betreft de landelijke publieke omroep. Met de wijziging wil de regering de eigenheid van de Nederlandse publieke omroep voor langere tijd erkennen en beschermen. Een grootscheepse hervorming is niet nodig en niet wenselijk. Omroepverenigingen met leden houden een belangrijke rol binnen de publieke omroep, evenals de organisaties met een wettelijke taak: NOS RTV, de NPS, RVU en Teleac/NOT, samen Educom. Ook de aansturing van het geheel - door een sterke raad van bestuur, een adviserend college van omroepen en een onafhankelijke raad van toezicht - blijft intact. Wel zijn er enkele kleinere, gerichte wijzigingen om de legitimatie en de pluriformiteit van de publieke omroep op een modernere leest te schoeien. Het accent van de wijzigingen ligt op de regels voor toelating, erkenning, financiering en uittreding van afzonderlijke omroepen. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende: Het ledental blijft bepalend voor het vaste budget van omroepverenigingen, maar de A- en B-statussen maken plaats voor een glijdende schaal. Dit dempt de gevolgen van de dalende ledentrend voor veel omroepen, maar beloont ook de omroepen met een groeiende achterban; daarnaast verwerven omroepen net als nu en afhankelijk van hun programmatische bijdrage een variabel aandeel in het programma- versterkingsbudget. Dit budget, beheerd door de raad van bestuur van de publieke omroep, krijgt een multimediale bestemming en wordt verhoogd met geld dat nu geoormerkt is voor neventaken (websites, themakanalen e.d.); om te voorkomen dat openheid omslaat in versnippering, gaan nieuwe omroepen zich meer bewijzen. Ook wordt de uittreding van omroepen geregeld; voor alle omroepen gelden zoveel mogelijk de principes van goed bestuur voor publieke organisaties. Het radio- en televisiedeel van de NOS wordt losgemaakt van de raad van bestuur.

Deze wetswijziging maakt deel uit van een drieluik van wetswijzigingen. Dat drieluik bestaat allereerst uit het op 25 februari 2008 ingediende voorstel voor een nieuwe Mediawet. Het tweede onderdeel van het drieluik vormt deze wetswijziging over de erkenning en financiering van de omroepen. Het derde onderdeel tenslotte is het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot implementatie van de nieuwe Europese richtlijn inzake audiovisuele mediadiensten, die in de plaats komt van de richtlijn 'Televisie zonder Grenzen'. Het was en is niet mogelijk om de drie wetsvoorstellen samen te voegen. De argumenten daarvoor zijn uitgebreider gegeven in het nader rapport met betrekking tot het voorstel voor de nieuwe Mediawet.
 

Besluit 

Besluit van 14-12-2009, Stb. 2009, 574

Besluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met onder meer de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de erkenning en de financiering van de publieke omroep

—Dit besluit bevat een aantal uitvoeringsregels die voortvloeien uit de hierboven genoemde wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de erkenning en de financiering van de publieke omroep (Stb. 2009, 300). Het gaat om regels over: de uitvoering van experimenten met aanbodkanalen door de publieke omroep, en het maximumbedrag dat omroepverenigingen kunnen reserveren voor verenigingsdoeleinden.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 25 december 2009, met voor sommige onderdelen terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.