Stb. 2011, 210 Financiële sector

Wet van 21-4-2011, Stb. 2011, 210

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet ter implementatie van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (PbEU L 146/37)

—Deze wet is van belang voor de financiële sector. Het implementeert de wijziging van de Finaliteitsrichtlijn en de Richtlijn Financiële zekerheidovereenkomsten in Boek 7 BW en in de Faillissementswet. Om het systeemrisico (het risico dat een probleem bij één financiële instelling overslaat naar andere financiële instellingen en zich zo voortplant door het financiële stelsel) te minimaliseren en de stabiliteit van betalingssystemen en effectenafwikkelingssystemen te waarborgen, bepaalt de Finaliteitsrichtlijn dat eenmaal in dergelijke systemen ingevoerde overboekingsopdrachten niet meer kunnen worden herroepen noch anderszins geannuleerd. De bescherming bestaat er dus in dat aan de afwikkeling en de verrekening van overboekingsopdrachten die in een erkend systeem zijn ingevoerd, een onherroepelijk en definitief karakter wordt gegeven, ook ingeval tegen een binnen- of buitenlandse deelnemer aan een dergelijk systeem een insolventieprocedure wordt geopend. In de praktijk hebben zich veranderingen voorgedaan die een wijziging van de Finaliteitsrichtlijn wenselijk maakten. De belangrijkste betrekkelijk recente verandering in de praktijk is dat steeds meer systemen onderling gekoppeld zijn. Een dergelijke koppeling wordt ‘interoperabel systeem’ genoemd. De interopera biliteit leidt tot voordelen, maar ook tot complicaties. Zo is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wanneer een betalingsopdracht is ingevoerd in ‘het systeem’ wanneer verschillende systemen onderling zijn gekoppeld. De verantwoordelijkheid van systeemexploitanten was niet altijd even duidelijk, en er bestond het risico van overloopeffecten van het ene systeem naar het andere systeem. De Wijzigingsrichtlijn redresseert deze aspecten door voor te schrijven dat elk systeem regels opstelt die ervoor zorgen dat de regels van alle betrokken interoperabele systemen in dit opzicht gecoördineerd worden. Voorts verduidelijkt de Wijzigingsrichtlijn de verantwoordelijkheid van de systeemexploitant voor ‘overloopproblemen’. De Richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten beoogt te bereiken dat zekerheidsovereenkomsten en zekerheidsstellingen met een minimum aan formaliteiten tot stand kunnen komen, maar wel aantoonbaar zijn. Tot nu toe kon financiële zekerheid bestaan uit geld of effecten. De Wijzigingsrichtlijn brengt mee dat voortaan ook kredietvorderingen onderwerp van een financiëlezekerheidsovereenkomst kunnen zijn. Weliswaar wordt met een terughoudende opstelling van de banken bij het verstrekken van krediet aan consumenten en ondernemers onverantwoorde kredietverstrekking voorkomen, maar anderzijds moet het voor consumenten en ondernemers ook niet te moeilijk zijn om krediet te verkrijgen. Nu kredietvorderingen als zekerheid in het kader van een financiëlezekerheidsovereenkomst kunnen dienen, kunnen banken dus meer krediet verstrekken aan consumenten en bedrijven. Dit moet leiden tot een verbetering van de concurrentieverhouding tussen banken waardoor consumenten en ondernemers tegen gunstiger voorwaarden krediet kunnen verkrijgen en tot een toename van de bestedingen en investeringen en kan zo bijdragen tot een uitweg uit de economische crisis.

Inwerkingtreding 12-5-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.