Stb. 2012, 567 Financiële markten

Besluit van 8-11-2012, Stb. 2012, 567

Besluit van 8 november 2012, strekkende tot uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van de financiële markten en tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband daarmee (Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten)

—De invoering van het onderhavige Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten houdt verband met de gewijzigde systematiek bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) die wordt gehanteerd bij het op nationaal niveau uitvoering geven aan Europese verordeningen op het terrein van, kort gezegd, de financiële markten en personen die op die markten werkzaam zijn. Weliswaar werken verordeningen van de Europese Unie (EU) rechtstreeks en worden deze niet omgezet in nationale wetgeving, vaak is het echter wel noodzakelijk dat lidstaten de nodige maatregelen treffen om de goede uitvoering en handhaving van de betreffende verordening te verzekeren. De desbetreffende EU-verordening bevat hier dan in de regel een concrete opdracht voor aan de lidstaten. Door middel van de Wijzigingswet financiële markten 2012 is in de Wft een kader opgenomen op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur uitvoering kan worden gegeven aan EU-verordeningen. De onderhavige algemene maatregel van bestuur behelst op de eerste plaats de aanwijzing van de bevoegde autoriteit die is belast met de uitvoering en handhaving van voorschriften uit de relevante EU-verordeningen, alsmede (voor zover van toepassing) de aanwijzing van een buitengerechtelijke geschilleninstantie. Indien de toezichthouder vervolgens constateert dat sprake is van overtreding van een voorschrift uit een EU-verordening, kan deze overtreding worden gesanctioneerd door de op grond van dit besluit aangewezen toezichthouder met een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. De aanwijzing van de artikelen uit de EU-verordeningen waarvoor een last onder dwangsom kan worden opgelegd is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. De aanwijzing van artikelen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, inclusief het daarbij behorende tariefnummer is opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

Inwerkingtreding gedeeltelijk m.i.v. 21-11-2012, gedeeltelijk op 1-1-2013 en deels gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.