Stb. 2011, 612 Financiële markten BES

Wet van 1-12-2011, Stb. 2011, 612

Wet met regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten

—Deze wet regelt het toezicht op de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en strekt ter vervanging van de toezichtwetten die op 10 oktober 2010 voor de openbare lichamen zijn gaan gelden. Tezamen met de reeds in 2010 tot stand gekomen Wet geldstelsel BES en het wetsvoorstel voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) (Kamerstukken 32 785) vormt deze wet het eerder aangekondigde eindmodel voor de regulering van de financiële markten in de openbare lichamen.

De regulering van de financiële sector in de openbare lichamen heeft niet tot doel en evenmin tot gevolg heeft dat aldaar gevestigde financiële ondernemingen toegang krijgen tot de Europees-Nederlandse markt. De wet schept de kaders om in de openbare lichamen actief te zijn. Financiële ondernemingen die hun werkzaamheid in het Europese deel van Nederland willen uitoefenen zullen daarvoor een vergunning op grond van de Wft nodig hebben. Omgekeerd zullen Europees-Nederlandse financiële ondernemingen die toegelaten willen worden tot de BES-markt, daarvoor een vergunning op grond van de in de openbare lichamen geldende wetgeving nodig hebben.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16 -1- 2013, Stb. 2013, 26

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5:15 van de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612).

—Artikel 5:15 van deze Wet van het Besluit financiële markten BES treedt in werking met ingang van 25 januari 2013.

De Wet financiële markten BES (Wfm BES) is, met uitzondering van een beperkt aantal artikelen, in werking getreden met ingang van 1 juli 2012 (besluit van 22 mei 2012, Stb. 2012, 240). De uitgezonderde artikelen hadden onder andere betrekking op de maximering van het kredietvergoedingspercentage, bedoeld in artikel 5:15 van de Wfm BES. Onlangs is de regeling tot vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding en vertragingsvergoeding tot stand gekomen (regeling van 17 december 2012, Stcrt. 26 451), zodat nu ook artikel 5:15 van de Wfm BES en artikel 7:20, eerste lid, van het Bfm BES in werking kunnen treden.


Inwerkingtredingsbesluit van 06-09-2017, Stb. 2017, 342

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 4:17 en 8:26 van de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612)

—De artikelen 4:17 en 8:26 treden in werking met ingang van 23-09-2017. Deze bepalingen hebben betrekking op het depositogarantiestelsel.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.