Stb. 2019, 265 Financiële markten 2019

Wet van 03-07-2019, Stb. 2019, 265

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)

—Deze wet bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), waaronder technische wijzigingen die verband houden met het juist implementeren van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening en richtlijn markt­misbruik, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountants­beroep (Wab). De Wwft wordt gewijzigd om informatie-uitwisseling tussen toezicht­houders mogelijk te maken. Het Bureau Financieel Toezicht wordt de (beperkte) bevoegdheid gegeven om toezichtvertrouwelijke informatie aan de AFM te verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de Wta-toezichttaak. De wijzigingen in de Wab houden verband met de wijze van totstand­koming van verordeningen van de Nederlandse beroeps­organisatie van accountants (NBA) en de bevoegdheden van de Commissie eindtermen accountants­opleiding (CEA). Twee bevoegdheden met betrekking tot de regulering van het accountants­beroep worden gewijzigd.

Artikel I, onderdelen A, E, G en I treden in werking met ingang van 19-07-2019. De rest van de wet treedt in werking op een bij kb te bepalen tijdstip.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 09-09-2019, Stb. 2019, 342 

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2019

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2020, met uitzondering van:

  • artikel I, onderdelen A, E, G en I;
  • artikel III, onderdelen A en B.

Artikel III, onderdelen A en B, treedt in werking met ingang van 22-10-2019.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.