Stb. 2015, 504 Financiële markten 2016

Wet van 29-10-2015, Stb. 2015, 428

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

—Deze wet bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. De wet maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen.

In de eerste plaats wordt geregeld dat derivatenbezitters worden beschermd tegen het faillissement van hun tussenpersoon. Het doel van de regeling is om enerzijds de derivatenposities die ten behoeve van cliënten worden aangegaan buiten het faillissement van hun bank, beleggingsonderneming of clearinginstelling te houden – en de cliënten zodoende te beschermen tegen faillissement – en anderzijds om ervoor te zorgen dat de derivatenposities die voor een cliënt worden gehouden, en het daarbij behorende onderpand, zonder al te veel complicaties kunnen worden overgedragen aan een andere tussenpersoon. Het belangrijkste instrument daartoe is het afscheiden van een deel van het vermogen van de betreffende instelling.

In de tweede plaats wordt met deze wet uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Interventiewet. De wet wijzigt daartoe enkele bepalingen van de Wft en de Fw. Ten eerste wordt erin voorzien dat DNB de mogelijkheid krijgt om onder voorwaarden het overdrachtsinstrument ook in te zetten jegens de moedermaatschappij van een verzekeraar. Ten tweede wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor de Minister van Financiën voor de rechtstreekse onteigening van vorderingsrechten die derden hebben op de probleeminstelling. Op basis van de Interventiewet kunnen deze nu alleen als passief vermogensbestanddeel van de probleeminstelling zelf worden onteigend.

Bij nota van wijziging is de verplichting toegevoegd een verklaring van geen bezwaar aan te vragen voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een premiepensioeninstelling met zetel in Nederland. Daarnaast is De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de mogelijkheid gegeven vertrouwelijke gegevens of inlichtingen te verstrekken aan de kansspelautoriteit. Ook wordt de Wft aangepast aan onderdelen van de richtlijn prospectus.

Ten slotte bevat de wet nog een aantal kleinere wetswijzigingen op het terrein van de financiële markten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 02-12-2015, Stb. 2015, 504

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2016 en de Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (Stb. 2015, 428)

—De wet treedt in werking met ingang van 01-04-2016, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A, derde subonderdeel, CC, tweede subonderdeel, OO, PP, VVa, VVb en VVc, IA en II, onderdelen A, tweede subonderdeel, en B. Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt artikel I, onderdelen VVa, VVb en VVc, van de wet in werking met ingang van 17-12-2015, en treedt artikel IA van die wet in werking met ingang van 01-01-2016.


Besluit van 18-02-2016, Stb. 2016, 98

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2016)

—Dit besluit bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES. Dit besluit voorziet in nadere regels ten aanzien van het provisieverbod met betrekking tot premiepensioenvorderingen en een verbod voor verzekeraars op het ontvangen van beloningen of vergoedingen van beheerder van beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) voor het aanbieden van beleggingsverzekeringen. Daarnaast worden er met betrekking tot crowdfunding enkele wijzigingen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) aangebracht. In het onderzoeksrapport Crowdfunding – Naar een duurzame sector; Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector dat de Autoriteit Financiële Markten in december 2014 heeft gepubliceerd, worden enkele knelpunten in de regelgeving geïdentificeerd die een duurzame ontwikkeling van crowdfunding belemmeren. Twee van deze knelpunten zien op het BGfo en worden in dit wijzigingsbesluit aangepakt. Verder wordt het BGfo aangepast in verband met de verkrijging en afgifte van vakbekwaamheidsdiploma’s en -certificaten. Ook wordt het financieren van terrorisme opgenomen als relevant antecedent voor de betrouwbaarheidstoetsing. Daarnaast bevat dit wijzigingsbesluit een aantal wijzigingen dat betrekking heeft op bestuurlijke boetes. Tot slot bevat dit besluit een aantal wijzigingen met betrekking tot Caribisch Nederland.

Inwerkingtreding met ingang van 01-04-2016, met uitzondering van artikel I, onderdeel S, dat in werking treedt met ingang van 17-03-2016 en terugwerkt tot en met 01-01-2016.


Inwerkingtredingsbesluit van 25-06-2019, Stb. 2019, 250

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdelen A, tweede subonderdeel, en B, van de Wijzigingswet financiële markten 2016 (Stb. 2015, 504)

Dit besluit regelt de inwerking-treding van artikel II, onderdelen A, tweede subonderdeel, en B, van de Wijzigingswet financiële markten 2016. De inwerkingtreding daarvan was eerder uitgesteld in afwachting van de inwerkingtreding van het Europeesrechtelijk vergunningen­kader voor centrale effectenbewaarinstellingen op grond van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen. Inmiddels beschikt het als centraal instituut in de zin van de Wge aangewezen Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (Necigef), handelend onder de naam Euroclear Nederland, over een vergunning uit hoofde van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen. Dit betekent dat de nationale toezichtregels in de Wet giraal effectenverkeer nu kunnen vervallen, en dat de daartoe in de Wijzigingswet financiële markten 2016 opgenomen wijzigingen van de Wet giraal effectenverkeer in werking kunnen treden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.