Stb. 2013, 487 Financiële markten 2014

Wet van 25-11-2013, Stb. 2013, 487

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

—De Wijzigingswet financiële markten 2014 bevat zowel inhoudelijke wijzigingen als technische, nietinhoudelijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Bankwet 1998, de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten. De wet maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. De beoogde inwerkingtredingdatum is 1 januari 2014.
Een aanzienlijk deel van deze wet heeft betrekking op afwikkelondernemingen en strekt ertoe deze ondernemingen onder de Wft te brengen. De twee belangrijkste factoren die direct wettelijk toezicht op deze afwikkelondernemingen noodzakelijk maken, zijn de volgende. In de eerste plaats is het gebruik van elektronisch betalen, zoals pinnen in winkels, zeer wijdverbreid in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat de maatschappij in toenemende mate afhankelijk wordt van het girale betalingsverkeer. Zou het girale betalingsverkeer niet goed functioneren, dan heeft dat vergaande consequenties. In de tweede plaats zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van het betalingsverkeer veranderd. Zo zijn vanwege de zogeheten Single Euro Payment Area (SEPA) nieuwe instellingen delen van het Nederlandse betalingsverkeer gaan verwerken. Dit leidt ertoe dat de mogelijkheden voor de Nederlandsche Bank (DNB) voor het toezicht op het betalingsverkeer worden beperkt. Het type toezicht dat betrekking heeft op het betalings- en effectenverkeer als geheel wordt ‘oversight’ genoemd. Het huidige ‘oversight’ met betrekking tot betalingsverkeer is gebaseerd op vrijwilligheid en een langdurige relatie met de desbetreffende ondernemingen. Deze wet beoogt de oversight op basis van vrijwilligheid te vervangen door een wettelijk oversight. Een andere wijziging is dat in de in artikel 1:24, eerste lid, van de Wft opgenomen omschrijving van prudentieel toezicht wordt opgenomen dat het prudentieel toezicht zowel op de soliditeit van financiële ondernemingen als op de stabiliteit van het financiële stelsel is gericht. Hiermee wordt benadrukt dat de financiële stabiliteit een volwaardig onderdeel van het prudentieel toezicht vormt, dat op gelijke voet staat met de soliditeit.
In de wet wordt tevens de basis gelegd voor de systeemrelevantiebuffer. Deze moet de weerbaarheid van systeemrelevante banken vergroten door van hen te vereisen dat zij extra kapitaal aanhouden ten opzichte van niet-systeemrelevante banken. Voorts strekt de wet ertoe om, met het oog op de informatiescheefheid tussen de klant en de financiëledienstverlener, een algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners vast te leggen in de Wft. Uitgangspunt is dat financiëledienstverleners te allen tijde op zorgvuldige wijze om moeten gaan met de belangen van de klant. De algemene zorgplicht richt zich alleen op de gerechtvaardigde belangen van de consument. Dat zijn de belangen die al dan niet rechtstreeks door de financiële dienstverlening worden geraakt en wier behartiging in redelijkheid van een financiëledienstverlener kan worden verwacht. Uitgangspunt is en blijft dat de AFM optreedt op grond van de bestaande specifieke voorschriften voor financiëledienstverleners. Indien deze specifieke regels ontbreken, kan de algemene zorgplicht dienen als vangnet om in te grijpen.
Ook zijn enkele nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot de financiële verslaggeving, met betrekking tot de regels over vermogensscheiding voor de activa van beleggingsinstellingen en icbe’s en met betrekking tot de verrekening van bankspaardeposito’s eigen woning. De laatse bepalen, kort gezegd, dat bij het faillissement, het uitspreken van de noodregeling of de inwerkingstelling van het depositogarantiestelsel (DGS), van rechtswege bankspaardeposito’s worden verrekend met de verbonden eigen woningschuld. Deze verrekening vindt plaats teneinde te voorkomen dat het tegoed op de bankspaarrekening voor vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel in aanmerking zou komen.
Bij nota’s van wijziging zijn onder meer nog de volgende onderwerpen opgenomen in de wet. Allereerst wordt in de wet de mogelijkheid opgenomen voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om informatie openbaar te maken over de kwaliteit van individuele accountantsorganisaties. Daarnaast wordt de Capital Requirements Directive IV (richtlijn CRD IV) op het punt van de systeemrelevantiebuffer, in de wet geïmplementeerd. Aanpassingen betreffen de reikwijdte van de verplichting om een kapitaalbuffer aan te houden, alsmede de termijn voor het indienen van het kapitaalconserveringsplan. Ook is het oorspronkelijke voorstel aangepast naar aanleiding van het advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht ten aanzien van de artikelen 2:452 en 454 BW, in die zin dat alsnog in een wettelijke termijn wordt voorzien waarbinnen de AFM op grond van de artikelen 2:452 en 454 BW een verzoek bij de ondernemingskamer kan indienen.
Tot slot bevat het wetsvoorstel nog enkele kleinere wijzigingen met betrekking tot de volgende onderwerpen: informatie uitwisseling met het oog op integriteit financieel stelsel, echtheids- en geschiktheidscontrole eurobankbiljetten en euromunten, Kaderwet zbo’s, wijzigingen Wta, Wwft, Wtt, wijzigingen Wet tuchtrechtspraak (ambtshalve aanvulling van gronden door de Accountantskamer), intrekking Postbankwet en de Wet bekostiging financieel toezicht.

 

Wijzigingsbesluit

Besluit van 06-12-2013, Stb. 2013, 537 en inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2014)

—Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014 bevat als onderdeel van de jaarlijkse wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet op het accountantsberoep (Wab), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht financiële verslaglegging (Wtfv). Dit besluit voorziet in de introductie van een provisieverbod, nadere regels ten aanzien van afwikkelondernemingen en een systeemrelevantiebuffer voor banken en beleggingsondernemingen. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal kleinere inhoudelijke wijzigingen.

Inwerkingtreding 1 januari 2014.

 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552    

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2014 (Stb. 2013, 487)

—De Wijzigingswet financiële markten 2014, met uitzondering van artikel I, onderdeel PPP, en artikel III, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat artikel IX van die wet en artikel 3.1, onderdeel N, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II in de hieronder aangegeven volgorde in werking treden: a. artikel 3.1, onderdeel N, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II; b. artikel IX van de Wijzigingswet financiële markten 2014.

Artikel III, onderdeel C, van de Wijzigingswet financiële markten 2014 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.