Stb. 2012, 678 Financiële markten 2013

Wet van 13-12-2012, Stb. 2012, 678 en inwerkingtredingsbesluit van 13-12-2012, Stb. 2012, 693

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)

—Deze wet strekt er in de eerste plaats toe om de AFM en DNB onder de werkingssfeer van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet) te brengen. Met deze wet wordt het voorts mogelijk gemaakt om de kennis- en ervaringstoets die een financiëledienstverlener ten aanzien van bepaalde producten dient af te nemen, wanneer de consument deze wenst af te nemen zonder advies, nader in te kleden. Door dit in regelgeving op te nemen wordt het mogelijk dat op uniforme wijze een dergelijke toets wordt uitgevoerd en de consument wordt gewaarschuwd. De wet bevat bovendien enkele wijzigingen op het terrein van de biedingsregels. Zo wordt er een nadere waarborg gericht op de bescherming van de positie van minderheidsaandeelhouders ingeval van een openbaar bod opgenomen. Ook wordt uitvoering gegeven aan de motie Huizing/ Blanksma. Deze motie verzoekt de regering de moreel-ethische verklaring die beleidsbepalers in het kader van de Code Banken (ook wel: de bankierseed) dienen af te leggen wettelijk te verankeren in de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets van bestuurders. Tot slot zijn er in de wet ook andere, meer technische bepalingen opgenomen.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-1-2013 (met uitzondering van enkele onderdelen).
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-06-2013, Stb. 2013, 259

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel W, van de Wijzigingswet financiële markten 2013

—Artikel I, onderdeel W, van de Wijzigingswet financiële markten 2013 treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.
 

Besluit van 30-01-2014, Stb. 2014, 55

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Q, onder 1, van de Wijzigingswet financiële markten 2013

—Artikel I, onderdeel Q, onder 1, van de Wijzigingswet financiële markten 2013 treedt in werking met ingang van 8 februari 2014. Artikel I, onderdeel Q, onder 1, van de Wijzigingswet financiële markten 2013 was beoogd om met ingang van 1 januari 2014 in werking te treden. Abusievelijk is de inwerkingtreding van het betreffende onderdeel van het artikel niet geregeld. Dit koninklijk besluit dient om alsnog in de inwerkingtreding te voorzien. In het betreffende onderdeel wordt het tweede lid van artikel 4:9 van de Wet op het financieel toezicht gewijzigd, welke de vakbekwaamheidseisen voor de financiële dienstverlener regelt. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe vakbekwaamheidseisen. Met de inwerkingtreding van de wijziging is het tweede lid weer in overeenstemming gebracht met dit nieuwe vakbekwaamheidsregime.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.