Stb. 2013, 408 Financiële conglomeraten

Wet van 09-10-2013, Stb. 2013, 408

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) (Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I)

—Deze wet dient ter implementatie van de in de aanhef genoemde richtlijn (hierna: richtlijn fico I). De richtlijn fico I wijzigt de richtlijn financiële conglomeraten, de richtlijn solvabiliteit II, de herziene richtlijn banken en de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep. Een belangrijk doel van de richtlijn fico I is om de verschillende vormen van groepstoezicht op banken en verzekeraars beter op elkaar af te stemmen om zo overlap en lacunes te vermijden. De richtlijn bevat onder meer nadere regels over de samenwerking tussen de verschillende betrokken toezichthouders en toezichthoudende instanties en over de wijze waarop de coördinerende toezichthouder (lead supervisor) wordt aangewezen. De richtlijn fico I voorziet voorts in de bevoegdheid voor de Europese toezichthouders om gemeenschappelijke richtsnoeren vast te stellen waardoor een meer eenvormige toepassing van de richtlijn financiële conglomeraten gewaarborgd wordt.
In deze implementatiewet is, waar dienstig, gebruik gemaakt van dynamische verwijzingen naar de achterliggende richtlijnen.


 

Inwerkingtreding

 

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2013. Stb. 2013, 552

 

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I (Stb. 2013, 408)

 

—De Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I, met uitzondering van de artikelen III, onderdeel G, onder 2, IV en V, treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.