Stb. 2014, 567 Financieel toetsingskader pensioenen

Wet van 17-12-2014, Stb. 2014, 567 en inwerkingtredingsbesluit van 17-12-2014, Stb. 2014, 568

Wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

Er zijn een aantal problemen met betrekking tot het huidige financieel toezicht op de uitkeringsovereenkomst zijn, welke de aanleiding vormen voor deze wet. De hierin neergelegde maatregelen, moeten die problemen (deels) wegnemen. Het gaat achtereenvolgens om de volgende elementen en maatregelen:

  • Het helder maken van de wijze waarop risico’s worden opgevangen. De wet bevat regels om het contract completer te maken. Essentieel is dat pensioenfondsen zowel het beleid ten aanzien van de indexatie (toeslagenbeleid) als een financieel crisisplan vooraf moeten vastleggen.
  • Toepassing van de spreidingsmethodiek voor financiële schokken. Hierdoor wordt voorkomen dat gepensioneerden met abrupte kortingen worden geconfronteerd door financiële schokken of stijging van de levensverwachting. De herstelplansystematiek wordt gewijzigd, waardoor schokken als gevolg van een stijgende levensverwachting of als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten beter gespreid in de tijd kunnen worden verwerkt.
  • Het introduceren van duidelijke en eerlijke verdeelregels ten aanzien van de indexatie, zodat de buffer eerlijk over jong en oud wordt verdeeld en waardoor ook financiële meevallers in de tijd gespreid worden uitgedeeld. Er worden geen beperkingen ingevoerd voor de hoogte van de indexatieambitie. Wel worden wettelijke grenzen gesteld aan de hoogte van de toegestane indexatie in enig jaar.
  • Een stabiele kostendekkende premie. Dit is van belang voor stabiele koopkracht en loonkosten. De premiestabiliteit wordt behouden door de bestaande dempingsmogelijkheid via de tienjaars rentemiddeling te behouden (in het voorontwerp van wet was deze mogelijkheid geschrapt).
  • Robuuste sturingselementen. De afhankelijkheid van dagkoersen op financiële markten zal verdwijnen en worden vervangen door een sturingsinstrumentarium dat beter past bij een stelsel dat gericht is op de lange termijn. De spreiding van financiële schokken leidt tot een stabieler patroon van de uitkeringen. Ook aan de meetmethodiek worden stabiliserende factoren toegevoegd.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-01-2015, m.u.v. artikel II, onderdeel Ka, dat in werking treedt nadat artikel XXXVID van de Verzamelwet SZW 2015 in werking is getreden.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.