Stb. 2017, 151 Evaluatiewet WNT

Wet van 22-03-2017, Stb. 2017, 151

Wet tot wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

—In 2015 is de eerste integrale evaluatie van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) uitgevoerd over de periode 2013 – 2015. Naar aanleiding van de wetsevaluatie heeft het kabinet daarbij een verbeteragenda gepresenteerd. Het doel van deze wet is primair het realiseren van de maatregelen uit de verbeteragenda die volgt uit de eerste integrale evaluatie van de WNT. Hoewel de effecten van de wet drie jaar na inwerkingtreding nog niet volledig zichtbaar zijn, blijkt uit de wetsevaluatie dat de wet doeltreffend is in het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector. De WNT wordt in overwegende mate nageleefd. Tevens ligt de uitvoering van de WNT op koers: de in 2014 genomen maatregelen hebben de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van de uitvoering van de WNT verbeterd. Tegelijkertijd laat de wetsevaluatie zien dat de WNT en de uitvoering van de wet op onderdelen verder kunnen worden verbeterd. Enerzijds kan de doelmatigheid van de WNT langs verschillende lijnen worden vergroot, ondermeer door de administratieve lasten te verminderen, onnodige bepalingen te schrappen en de uitvoeringscapaciteit van betrokken ministeries en WNT-toezichthouders nadrukkelijker daar in te zetten waar de risico’s op overtreding van de WNT-normen het grootst zijn. Anderzijds laat de uitvoeringspraktijk van de WNT situaties zien waarin de normering niet of niet volledig geldt waar dat wel gewenst is. Naast de doelmatigheid kan dus ook de doeltreffendheid van de wet nog worden verbeterd. Deze wet heeft vier hoofdonderwerpen: de vermindering van administratieve lasten, de aanpassing van de normering van ontslagvergoedingen, de wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd en het tegengaan van wetsontwijking. Daarnaast voert de wet diverse kleinere, overwegend technische wijzigingen door.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, met uitzondering van:

  • artikel I, onderdeel B, onderdeel I, onder 2, en onderdeel R, onder 2 (die in werking treden met ingang van 12-04-2017 en terugwerken t/m 01-01-2013) en;
  • artikel I, onderdeel X (dat in werking treedt met ingang van 01-01-2018).


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31-05-2017, Stb. 2017, 239

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen van de Evaluatiewet WNT (Stb. 2017, 151)

De Evaluatiewet WNT treedt in werking met ingang van 01-07-2017.

  • Artikel I, onderdeel A, onder 1, onderdeel C, onder 2, onderdeel F, onderdeel P, onder 4, onderdeel V, onder 3, met betrekking tot het nieuwe vijfde lid, onderdeel Y, onder 1, onder b, onderdeel AB, onder 1, en onderdeel AO, onder 2, treden in werking met ingang van 01-01-2018.
  • Aan artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdeel P, onder 3, onderdeel Q, onderdeel V, onder 3, met betrekking tot het nieuwe vierde lid, onderdeel W, onderdeel AE en onderdeel AO, onder 3, wordt terugwerkende kracht verleend t/m 01-01-2017.
  • Aan artikel I, onderdeel AP, wordt terugwerkende kracht verleend t/m 01-01-2015.
  • Aan Artikel I, onderdeel D, wordt terugwerkende kracht verleend t/m 01-01-2013.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.