Stb. 2015, 102 Energie-efficiëntie

Wet van 28-02-2015, Stb. 2015, 102

Wet tot Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

—Deze wet strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU L 315), hierna te noemen: de richtlijn. Deze richtlijn dient uiterlijk 5 juni 2014 volledig geïmplementeerd te zijn in Nederlandse wet- en regelgeving of door middel van het feitelijk handelen door de lidstaat. Doel van de richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. De richtlijn schrijft maatregelen voor om het energieverbruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. Deze maatregelen moeten een impuls geven aan energie-efficiëntie in de hele Europese Unie. Zo worden lidstaten verplicht om:

  1. jaarlijks 3% van de gebouwen van de centrale overheid te renoveren en energiezuiniger te maken;
  2. een langetermijnstrategie op te stellen om gebouwen te renoveren;
  3. jaarlijks 1,5% energie-efficiënte verbeteringen bij eindgebruikers te realiseren.

De richtlijn verplicht grote bedrijven eens per vier jaar een energie-audit uit te voeren. Voor kleine bedrijven moeten lidstaten programma’s ontwikkelen om hen aan te zetten een energie-audit uit te voeren. In deze wet is ten opzichte van de richtlijn geen aanvullend nationaal beleid opgenomen. Implementatie in wet- en regelgeving van voorschriften uit de richtlijn kan in een enkel geval achterwege blijven omdat de bestaande regelgeving al voorziet of omdat aan een aantal voorschriften kan worden voldaan door ingezet of nog te ontwikkelen beleid.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 23-03-2015, Stb. 2015, 132

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 28 februari 2015 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

—Artikel I, onderdelen A, B en D, artikel II, onderdelen A, C, D en E, artikel III, onderdelen B en D en artikel IV, onderdeel A, van de wet treden in werking m.i.v. 03-04-2015.


Inwerkingtredingsbesluit van 21-05-2015, Stb. 2015, 189

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 28 februari 2015 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Stb. 2015, 102

—De artikelen I, onderdeel C, II, onderdelen B en F, III, onderdelen A en C en IV, onderdeel B van de wet treden in werking op 01-07-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.