Stb. 2016, 58 EMC-richtlijn en radioapparatenrichtlijn

Wet van 03-02-2016, Stb. 2016, 58

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/53/EU

—Beide richtlijnen zien op een sector met een zeer grote diversiteit aan bedrade of draadloze elektronische producten voor consumenten en apparaten voor bedrijven, variërend van persoonlijke en huishoudelijke apparaten, zoals mobiele telefoons en magnetrons, tot industriële en sectorspecialistische apparaten, zoals asfaltsmelters en MRI-scanners. Richtlijn 2014/30/EU (de ‘EMC-richtlijn’) geeft een kader voor in de handel brengen, vrij verkeer en ingebruikneming van apparaten die elektromagnetische verstoringen kunnen veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed.

Richtlijn 2014/53/EU (de ‘radioapparatenrichtlijn’) geeft een overeenkomstig kader voor radiozend- en ontvangapparaten (hierna: radioapparaten), en regelt de essentiële eisen voor radioapparaten ten aanzien van bescherming van gezondheid en veiligheid van mens en dier, bescherming van goederen, elektromagnetische compatibiliteit en voorkoming van schadelijke interferentie. Op basis van de radioapparatenrichtlijn zijn naast de in die richtlijn specifieke essentiële eisen voor radioapparaten, ook de essentiële eisen van de EMC-richtlijn van toepassing op deze productcategorie.

Om de richtlijnen in Nederlandse wetgeving om te zetten, is wijziging en aanvulling nodig van de Telecommunicatiewet en lagere regelgeving. Zo ontbreken in de wet adequate grondslagen om voor categorieën marktdeelnemers specifieke verplichtingen op te kunnen leggen. Ook ontbreken grondslagen voor de nieuwe potentiële verplichtingen ten aanzien van de registratie van producten in een centraal register en van het borgen dat bij softwaregedefinieerde radioapparaten alleen richtlijnconforme combinaties van software en hardware tot stand mogen worden gebracht. Deze wet voorziet in deze grondslagen en implementeert tevens waar nodig de gewijzigde terminologie van de radioapparatenrichtlijn en de EMC-richtlijn. Tevens wordt er, in samenhang met deze richtlijnen, in voorzien dat aan de gebruiker van apparaten die elektromagnetische verstoringen kunnen veroorzaken, welke een ontoelaatbare storing of belemmering veroorzaken, een bindende aanwijzing kan worden opgelegd.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-12-2016, Stb. 2016, 535

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/53/EU en tot intrekking van het besluit van 12 december 2016, nr. 2015000681 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/53/EU

—Het eerdere inwerkingtredingsbesluit wordt ingetrokken. De wet treedt in werking met ingang van 28-12-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.