Stb. 2017, 446 Elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Besluit van 10-11-2017, Stb. 2017, 446

Besluit houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders (Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders)

—Met de verwerping door de Eerste Kamer op 5 april 2011 van het wetsvoorstel houdende nadere regelgeving omtrent infrastructuur en inrichting van een landelijk EPD (Kamerstukken I 2010/11 31 466, nr. AA), heeft de Eerste Kamer tevens een motie aangenomen van het lid Tan c.s. (Kamerstukken I 2010/11 31 466, Y), waarin de regering werd verzocht om: ‘te komen tot een nadere wettelijke regeling van normen en standaarden voor zowel digitale dossiervorming en ontsluiting, als de overdracht van gegevens, eisen met betrekking tot veiligheid, toezicht, handhaving en sanctie, inzage door de patiënt, het verstrekken van afschrift aan de patiënt en transport van gegevens van de patiënt, teneinde veilig digitaal transport van gegevens (zowel pull als push) mogelijk te maken tussen zorgverleners binnen een regio’. Naar aanleiding van deze motie is een juridische analyse uitgevoerd, waarbij bezien is in hoeverre bestaande wetgeving aangepast dient te worden met het oog op veilige en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Kamerstukken II 2010/11, 27 529, nr. 82). Uit deze juridische analyse komt naar voren dat de huidige regelgeving op een aantal punten aanpassing behoeft, omdat deze onvoldoende toereikend is, dan wel het maatschappelijk gewenst is iets extra’s te regelen. Dit doet zich onder andere voor met betrekking tot het stellen van specifieke functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in zijn algemeenheid. Op grond van het bepaalde in artikel 26 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt thans in deze amvb een nadere uitwerking gegeven aan de motie Tan c.s., meer in het bijzonder wat betreft toepasselijke normen en standaarden met betrekking tot de overdracht en de veiligheid van de elektronische gegevensuitwisseling.

Dit besluit geeft invulling aan de passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 13 Wbp voor zorgaanbieders en andere organisaties die bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg betrokken zijn.

Voor de informatiebeveiliging in de zorg zijn normen beschikbaar van het Nederlands Normalisatie-instituut, te weten NEN 7510:2011 (NEN 7510) en de verdere uitwerking van deze algemene norm betreffende informatiebeveiliging in de zorg in NEN 7512 en NEN 7513. Naar deze normen wordt in deze amvb dwingend verwezen. Dit betekent dat wanneer een zorgaanbieder de in NEN 7510 en overige genoemde normen aangegeven maatregelen heeft getroffen, er van uit mag gaan dat deze ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ heeft getroffen, als bedoeld in artikel 13 Wbp.

Voor toegang tot en uitwisseling van patiëntengegevens is een norm in ontwikkeling. Het betreft NEN 7521. Deze norm dient te leiden tot uniforme en veilige gegevensuitwisseling tussen betrokken zorgverleners en zorginstellingen rond de behandeling van een patiënt. Zodra NEN 7521 gepubliceerd wordt, zal worden bezien of opname van deze norm in dit besluit noodzakelijk is.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 01-01-2018, met uitzondering van de artikelen 8 en 9, tweede lid, die in werking treden met ingang van 11-11-2017. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.