Stb. 2005, 470 Elektronische aangifte

Wet van 15 september 2005, Stb. 2005, 470

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal)

—Het strafproces wordt op twee punten aangepast aan de ontwikkelingen van de techniek. In de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt elektronische aangifte van strafbare feiten te doen, in de tweede plaats wordt het mogelijk gemaakt een proces-verbaal als bedoel in artikel 153 van het Wetboek van Strafvordering langs elektronische weg op te maken en te verzenden. In beide gevallen is gekozen voor de juridische vorm van de gelijkstelling: het langs elektronische weg opgemaakt en verzonden stuk wordt gelijkgesteld met een klassiek opgemaakt en ondertekend stuk, mits wordt voldaan aan een aantal nader te stellen technische eisen. Deze eisen zullen enerzijds betrekking hebben op de identificeerbaarheid van de aangever c.q. van degene die het proces-verbaal heeft opgemaakt en anderzijds op de betrouwbaarheid van de inhoud van de elektronische aangifte of het proces-verbaal. Gezien het technische karakter van deze eisen en gelet op de snelle ontwikkelingen in de techniek zullen deze eisen niet bij wet in formele zin worden vastgesteld maar bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Niet bij alle strafbare feiten is het wenselijk dat elektronisch aangifte kan worden gedaan. Dit is het geval bij zeer ernstige strafbare feiten als moord of doodslag, waarbij persoonlijk contact met de aangever bijna altijd noodzakelijk is vanwege zeer specifieke informatie die meteen al bij de aangifte een rol kan spelen, of bij klachtdelicten, zoals stalking, waarbij pas kan worden vervolgd als de aangever daar uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Veel voorkomende strafbare feiten komen als eerste in aanmerking voor elektronische aangifte, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto's en vernieling. De lijst van feiten zal geleidelijk worden uitgebreid.

Inwerkingtreding op (een) nader te bepalen tijdstip(pen).
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-12-2006, Stb. 2006, 728

Op 1 januari 2007 zijn in werking getreden:

  • a. de wet van 15 september 2005, Stb. 2005, 470 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) met uitzondering van onderdeel A van artikel I;
  • b. het Besluit elektronische aangiften van 21-12-2006, Stb. 2006, 727

—Het strafproces wordt op twee punten aangepast aan de ontwikkelingen van de techniek. In de eerste plaats wordt het mogelijk gemaakt elektronische aangifte van strafbare feiten te doen, in de tweede plaats wordt het mogelijk gemaakt een proces-verbaal als bedoeld in artikel 153 van het Wetboek van Strafvordering langs elektronische weg op te maken en te verzenden. In beide gevallen is gekozen voor de juridische vorm van de gelijkstelling: het langs elektronische weg opgemaakte en verzonden stuk wordt gelijkgesteld met een klassiek opgemaakt en ondertekend stuk, mits wordt voldaan aan een aantal nader te stellen technische eisen. Deze eisen hebben enerzijds betrekking op de identificeerbaarheid van de aangever c.q. van degene die het proces-verbaal heeft opgemaakt en anderzijds op de betrouwbaarheid van de inhoud van de elektronische aangifte of het proces-verbaal. Gezien het technische karakter van deze eisen en gelet op de snelle ontwikkelingen in de techniek zijn deze eisen vastgesteld in een algemene maatregel van bestuur. Niet bij alle strafbare feiten is het wenselijk dat elektronisch aangifte kan worden gedaan. Dit is het geval bij zeer ernstige strafbare feiten als moord of doodslag, waarbij persoonlijk contact met de aangever bijna altijd noodzakelijk is vanwege zeer specifieke informatie die meteen al bij de aangifte een rol kan spelen, of bij klachtdelicten, zoals stalking, waarbij pas kan worden vervolgd als de aangever daar uitdrukkelijk om heeft verzocht. Veel voorkomende strafbare feiten komen als eerste in aanmerking voor elektronische aangifte, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto's en vernieling. De lijst van feiten zal geleidelijk worden uitgebreid.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 17-1-2011 Stb. 2011, 16

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 15 september 2005 tot wijzing van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) (Stb. 2005, 470) en van de inwerkingtreding van het Besluit elektronisch proces-verbaal

—Op 1 februari 2011 zijn in werking getreden Artikel I, onderdeel A, van de wet van 15 september 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal).
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.