Stb. 2010, 173 Elektronisch verkeer met de bestuursrechter

Wet van 22-4-2010, Stb. 2010, 173

Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter

—Op 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) in werking getreden. Deze wet - een aanvulling op en wijziging van de Algemene wet bestuursrecht - bevat een regeling voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen in zowel de primaire als de 'verlengde' besluitvormingsfase. De Webv is dus ook van toepassing op de behandeling van bezwaren en administratieve beroepen. De Awb kent echter nog geen regeling voor het elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursrechters. De wetgever heeft er indertijd uitdrukkelijk voor gekozen om de problematiek van het elektronisch procederen tijdens de beroepsfase vooralsnog buiten beschouwing te laten. Inmiddels voelt de praktijk behoefte aan het benutten van diverse elektronische mogelijkheden tijdens de bestuursrechtelijke procedure. Wel is enige voorzichtigheid geboden omdat in het bestuursprocesrecht geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging; het komt dus vaak voor dat een burger zonder enige proceservaring rechtstreeks contact met de bestuursrechter kan - en moet kunnen - krijgen. En nog steeds veel burgers hebben niet de beschikking over apparatuur en/of kennis om digitaal met anderen te communiceren. De toegang tot rechtsbescherming moet voor alle burgers gewaarborgd blijven. De wettelijke basis voor digitaal procederen krijgt gestalte door de nu - ingevolge de Webv - geldende wettelijke voorschriften in de Awb over het elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursorganen van overeenkomstige toepassing te verklaren op het instellen van beroep bij de bestuursrechter. Het wetsvoorstel behelst een algemene regeling voor het elektronisch verkeer met de rechtbanken als bestuursrechters, de ABRvS, de CRvB en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alsmede voor de gerechtshoven als in hoger beroep rechtsprekende belastingrechters en de Hoge Raad als belastingrechter rechtsprekend in cassatie. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een kader voor het stellen van nadere regels, niet alleen over de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid en technische kwaliteitseisen waaraan de elektronisch te verzenden documenten moeten voldoen, maar ook over het horen van partijen op afstand. De mogelijkheid tot het stellen van nadere wettelijke voorschriften bij algemene maatregel van bestuur is opengehouden. Het gevolg hiervan is dat het wetsvoorstel een beperkte strekking heeft: er moet slechts op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komen over de aanvaardbaarheid van elektronische middelen als manier voor communicatie tussen burgers en bestuursrechters ter inleiding en voortzetting van een beroepsprocedure. De ABRvS beperkt haar experimenten met het werken met digitale stukken/dossiers momenteel tot het interne gedeelte van de procedure zolang voor de digitale communicatie met de burger geen wettelijke basis bestaat, de rechtbank Rotterdam wil de proef met het digitaal procederen in telecommunicatie- en mededingingszaken een permanente status geven, en de rechtbank Breda continueert de proef met het digitaal procederen in zaken op het gebied van de sociale zekerheid tot op heden stilzwijgend. De keuze om op dit moment nog geen specifieke voorschriften te formuleren in de Awb of een daarop gebaseerde amvb, is bewust gemaakt omdat momenteel nog teveel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop het elektronisch verkeer met de bestuursrechter het best kan worden ingericht.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 31 mei 2010, Stb. 2010, 207

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrecht.

—De Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Stb. 2010, 173) treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.