Stb. 2015, 505 Elektronisch deponeren handelsregister

Wet van 09-12-2015, Stb. 2015, 505

Wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

—Voor het deponeren van de jaarrekening in het handelsregister geldt op grond van de Handelsregisterwet 2007 thans het beginsel van nevenschikking. Dit betekent dat voor de deponering van een jaarrekening de keuze bestaat uit gebruik van de papieren weg of van de opengestelde elektronische weg. Boek 2 van het BW gaat voor het deponeren van de jaarrekening in belangrijke mate nog van de papieren jaarrekening uit. Deze wet heeft tot doel dat dit uitgangspunt voor de jaarrekening, en in de verdere toekomst wellicht ook voor eventueel daaraan verwante bescheiden wordt vervangen door deponering uitsluitend langs elektronische weg op een bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze.

De wet bevat een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te bepalen dat bescheiden zoals de jaarrekening uitsluitend langs elektronische weg mogen worden aangeleverd bij het handelsregister op een bij dat besluit voorgeschreven wijze. In deze algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen Standard Business Reporting (SBR), maar uitsluitend voor zover dit verantwoord is. Kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396, eerste lid, van het BW, en middelgrote rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:397, eerste lid, van het BW kunnen bij wijze van alternatief voor SBR ook gebruikmaken van de gratis online service waarin de Kamer van Koophandel voorziet.

SBR is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. De kern van SBR is dat de gegevens in de bedrijfsadministratie zodanig worden gelabeld, dat op eenvoudige wijze verschillende (financiële) verantwoordingen elektronisch kunnen worden samengesteld en aangeleverd. Voor verschillende fiscale informatiestromen geldt reeds dat ondernemingen uitsluitend nog elektronisch via SBR aangifte kunnen doen. Voor rechtspersonen in de zin van artikel 2:396, eerste lid, van het BW is het al mogelijk de jaarrekening bij het handelsregister met SBR te deponeren.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.


Besluit

Besluit van 14-04-2016, Stb. 2016, 149 en inwerkingtredingsbesluit van 14-04-2016, Stb. 2016, 150

Besluit houdende regels in verband met de deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Besluit elektronische deponering handelsregister)

—Met de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Stb. 2015, 505) is het proces in gang gezet om het beginsel van nevenschikking – vrije keuze voor het gebruik van de papieren weg of een opengestelde elektronische weg – voor het deponeren van de jaarrekening in het handelsregister af te schaffen. In artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007 is namelijk een basis opgenomen voor verplichte deponering langs elektronische weg op een bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze. Dit besluit schrijft de wijze voor waarop deponering langs elektronische weg geschiedt, door welke groepen rechtspersonen, en geeft eveneens aan welke bescheiden langs elektronische weg gedeponeerd dienen te worden.

Inwerkingtreding m.i.v. 01-07-2016.


Inwerkingtreding

inwerkingtredingsbesluit van 14-04-2016, Stb. 2016, 150

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van (o.a.) de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Stb. 2015, 505)

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.