Stb. 2015, 478 EG-beroepskwalificatie

Wet van 02-12-2015, Stb. 2015, 478 

Wet tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’)

—Richtlijn 2013/55 wijzigt Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (hierna: de Algemene wet), waarmee Richtlijn 2005/36 werd geïmplementeerd, heeft de wetgever aangegeven dat het doel van de richtlijn was: ‘de grensoverschrijdende toegang tot gereglementeerde beroepen in EU-lidstaten te vergemakkelijken door te waarborgen dat EU-onderdanen die hun beroepskwalificaties in een lidstaat hebben behaald, toegang hebben tot hetzelfde gereglementeerde beroep in een andere lidstaat en dit kunnen uitoefenen met dezelfde rechten als de onderdanen van die lidstaat.’ Met Richtlijn 2013/55 wordt beoogd om de werking van de Richtlijn 2005/36 te verbeteren door een aantal maatregelen te introduceren waardoor het voor beroepsbeoefenaars in de EU gemakkelijker wordt hun beroep in andere lidstaten uit te oefenen. Zo wordt bijgedragen aan de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en wordt de Europese dienstensector gestimuleerd. Om bovenstaand hoofddoel te bereiken wordt met Richtlijn 2013/55 het volgende nagestreefd:

  • vereenvoudiging van de huidige procedures voor het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties of van toegang tot een gereglementeerd beroep met het oog op tijdelijke en incidentele dienstverrichting;
  • verbetering van de transparantie en de toegankelijkheid van de huidige procedures;
  • flexibilisering van arbeids- en dienstenmarkt;
  • betere dienstverlening aan de burgers;
  • het bevorderen van automatische erkenning van beroepskwalificaties voor meer gereglementeerde beroepen.

Vanwege eventuele risico’s voor de ontvangers van de diensten, wordt in Richtlijn 2013/55 meer aandacht besteed aan de bescherming van de belangen van patiënten, minderjarigen en consumenten. Een groot deel van de implementatie zal zijn neerslag vinden in de Algemene wet. Overige onderdelen worden geïmplementeerd in wetten die zien op de reglementering van specifieke beroepen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 16-12-2015, Stb. 2016, 2

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (Stb. 2015, 478)

—De wet treedt in werking met ingang van 18 januari 2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.