Stb. 2013, 550 Effectiever Dublinsysteem

Wet van 11-12-2013, Stb. 2013, 550 en inwerkingtredingsbesluit van 18-12-2013, Stb. 2013, 586 

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PbEU 2013, L 180)

De Verordening betekent dat een aantal wijzigingen in de Vreemdelingenwet 2000 moet worden doorgevoerd:

  1. er wordt een grondslag gecreëerd voor de Minister om een overdrachtsbesluit te nemen;
  2. er wordt een afwijzingsgrond gecreëerd voor vreemdelingen die al in een andere lidstaat internationale bescherming genieten;
  3. er wordt een nieuwe grondslag gecreëerd voor bewaring van degenen die op grond van de Verordening kunnen worden overgedragen (Dublinclaimanten);
  4. het moment voor indiening van de formele asielaanvraag wordt vervroegd.

Een punt dat tevens wordt meegenomen in deze wet is het creëren van legaal verblijf na een afwijzende asielbeschikking voor Dublinclaimanten. In het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 27 september 2012, C-179/11 (Cimade) is bepaald dat de vreemdeling die kan worden overgedragen op grond van de oude Verordening na een afwijzende asielbeschikking rechtmatig verblijf en recht op opvang heeft op grond van de Opvangrichtlijn tot aan de effectieve overdracht.

Inwerkingtreding 1 januari 2014.

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.