Besluit van 08-04-2021, Stb. 2021, 193

Besluit tot wijziging en aan­vulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche))

—Met dit besluit worden in de eerste plaats twee experimenten als bedoeld in artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet (Chw) aan het Bu Chw toegevoegd. Het gaat om een experiment waarmee een aantal gemeenten kan afwijken van Huisvestingswet 2014 om bij de verlening van huisvestingsvergunningen voorrang te kunnen verlenen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan die gemeenten. Daarnaast gaat het om een toevoeging van een experiment waarmee de gemeente Amsterdam kan afwijken van de Leegstandwet om de duur van leegstand te verkorten en om verhuurders te verplichten een leegstaande woonruimte tegen een marktconforme huurprijs te verhuren.

Verder worden nog vier nieuwe experimenten toegevoegd. In de eerste plaats een experiment waarmee een aantal gemeenten voor de maximale verkoopprijs van een sociale koop­woning kan aansluiten bij de ­kostengrens, zoals bepaald in de Voorwaarden en Normen Nationale Hypotheekgarantie. Daarnaast is een tweetal experimenten opgenomen dat betrekking heeft op het versneld toepassen van innovatieve technieken in innovatieve stallen en een instrumentarium biedt om overbelasting van geur, ammoniak en fijnstof terug te dringen. Tot slot is een experiment toegevoegd met een nieuwe systematiek voor kostenverhaal gebaseerd op de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Stb. 2020, 112).

Inwerkingtreding met ingang van 23-04-2021.