Stb. 2011, 554 Direct en indirect onderscheid

Wet van 7-11-2011, Stb. 2011, 554

Wet tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminologie)

—Aanleiding voor deze wet is het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie d.d. 31 januari 2008 betreffende de implementatie van richtlijn nr. 2000/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG L 303), de zogenoemde kaderrichtlijn. De Europese Commissie drong in haar advies aan op nauwkeurige aansluiting bij de tekst van de richtlijn bij implementatie. Ook de Raad van State heeft bij de gelegenheid van de implementatie van EU-gelijke behandelingsrichtlijnen meermaals geadviseerd, aan te sluiten bij de terminologie en de definities in deze richtlijnen. Naar de mening van het kabinet is de huidige tekst van de begripsomschrijvingen in de genoemde wetten materieel reeds in overeenstemming met de kaderrichtlijn en andere Europese richtlijnen, maar het heeft eerder al, vanwege de adviezen van de Raad van State, het voornemen kenbaar gemaakt, de gelijkebehandelingswetgeving ten aanzien van ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid te zullen aanpassen. Deze aanpassingen hebben niet tot doel materiële gevolgen te bewerkstelligen voor de uitleg of de toepassing van de gelijkebehandelingswetten.
Daarnaast bevat de wet aanpassingen van artikel 5, derde lid, en artikel 7, derde lid, van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). In de eerste bepaling was met betrekking tot alle in de Awgb genoemde gronden een uitzondering vastgelegd op het verbod van onderscheid voor eisen die, gelet op het privékarakter van de werkverhouding, in redelijkheid kunnen worden gesteld. Artikel 7, derde lid, Awgb bevatte een vergelijkbare uitzondering opgenomen voor het aanbod en de levering van bepaalde goederen en diensten in de privésfeer. Volgens de Europese Commissie lieten de beide bepalingen te veel ruimte voor discriminatie en waren deze niet in overeenstemming met de kaderrichtlijn en de anti-rassendiscriminatierichtlijn. Thans worden ze aangepast aan de terminologie van de richtlijnen.

Inwerkingtreding 3-12-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.