Stb. 2015, 277 Deconstitutionalisering benoeming Burgemeester en commissaris van de Koning

Wet van 24-06-2015, Stb. 2015, 277

Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

De indiener van dit initiatiefwetsvoorstel, het lid Schouw, is van mening dat de wetgever de vrijheid moet worden gelaten de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning vast te stellen. Volgens de indiener zijn er vijf argumenten te onderscheiden die deconstitutionalisering rechtvaardigen.

  1. Allereerst wordt de Nederlandse Grondwet in het algemeen geacht een sober karakter te hebben en is de Grondwet primair een juridisch-staatkundig basisdocument. Het past bij het karakter van de Grondwet om de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en de burgemeester per wet te regelen.
  2. Vrijwel de gehele organisatie en inrichting van het decentrale stelsel van provincies en gemeenten wordt bovendien aan de gewone wetgever overgelaten.
  3. Ten derde merkt de indiener op dat de discussie over de aanstellingswijze (nog) steeds in beweging is. Met het huidige artikel wordt bij voorbaat een standpunt ingenomen over de vraag of de commissaris der Koning en de burgemeester benoemd of gekozen moeten worden. De indiener is van mening dat de wetgever dient te beslissen over de aanstellingswijze van beide ambten.
  4. Deconstitutionalisering van de aanstellingswijze biedt de wetgever in het verlengde daarvan de mogelijkheid eenvoudiger en sneller dan de grondwetgever in te spelen op toekomstige inzichten betreffende de gewenste aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning.
  5. Ten slotte merkt de indiener op dat de steun voor deconstitutionalisering de afgelopen jaren is toegenomen.

Met de bekendmaking van deze wet is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door een of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. De tweede lezing vindt weliswaar pas na de volgende Kamerverkiezingen plaats, maar daarvóór moeten al de nodige stappen worden gezet. In geval van initiatiefwetsvoorstellen dienen de initiatiefnemer(s) en regering per geval onderling afspraken te maken over de wijze van indiening, zodat het wetsvoorstel tijdig aanhangig wordt gemaakt. Met het lid Schouw is afgesproken dat ten behoeve van de tweede lezing door een of meer leden van de fractie van D66 een initiatiefwetsvoorstel bij de Kamer aanhangig wordt gemaakt zo spoedig mogelijk na het besluit tot ontbinding van de huidige Tweede Kamer. De initiatief-nemer(s) streeft ernaar de reactie op het advies dat de Afdeling advisering van de Raad van State ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wet op de Raad van State na het aanhangig maken van het initiatiefwetsvoorstel uitbrengt, zo mogelijk op de dag van eerste samenkomst van de nieuwgekozen Tweede Kamer te versturen. Dit om de nieuwe Tweede Kamer in de gelegenheid te stellen de inhoudelijke behandeling onverwijld ter hand te nemen.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.