Stb. 2017, 139 Comptabiliteitswet 2016

Wet van 22-03-2017, Stb. 2017, 139

Wet houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016) 

—De Comptabiliteitswet 2016 strekt tot algehele vervanging van de Comptabiliteitswet 2001. De wet geeft een nieuw wettelijk kader voor het beheer, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk. Tevens is de wet van toepassing op het beheer van publieke liquide middelen en het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen. Verder regelt de wet, op grond van artikel 78 van de Grondwet, de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.

In het kort bevat de wet regels over:

  • de relevante financiële processen: het begrotings- en verantwoordingsproces en het financieel beheer bij het Rijk;
  • de actoren die daarin een rol spelen, zoals ministers en bestuurders van de Hoge Colleges van Staat en andere colleges, de Minister van Financiën als coördinator van het begrotingsbeheer en het financieel beleid en de Algemene Rekenkamer als externe controleur;
  • de informatie die voor de financiële processen nodig is: zowel de informatie voor de interne sturing binnen ministeries en colleges als de informatievoorziening aan de Staten-Generaal;
  • de normering van deze processen en de benodigde informatie: aan welke eisen de processen en de informatie moeten voldoen.

Het doel van de wet is allereerst een moderne structuur van de Comptabiliteitswet. Daarnaast wordt beoogd meer ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen, zodat de Comptabiliteitswet geen of minimale aanpassing behoeft. Deze doelstelling wordt bereikt door in de wet globale voorschriften te hanteren en de uitwerking van een aantal onderwerpen in (nadere) regelgeving te regelen. Verder heeft de Comptabiliteitswet een regeling van de financiële verantwoordelijkheden van de ministers voor het beheer, de bedrijfsvoering en het beleid ten doel. De wet beoogt onder meer een praktisch aanknopingspunt aan te reiken voor het afleggen van verantwoording aan de hand van een jaarverslag in situaties waarin meer dan één minister bij een beleidsterrein is betrokken. Hiermee sluit de wet aan bij ontwikkelingen die zich afgelopen decennia binnen het Rijk in de uitvoering van het beleid en de bedrijfsvoering hebben voorgedaan. Het standaardmodel waarin ministers direct belast zijn met en verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, het vaststellen en het uitvoeren van het beleid is in toenemende mate vervangen door een ander model. In dit nieuwe model worden andere partijen bij de uitvoering en het toezicht betrokken en is de minister primair verantwoordelijk voor het beleid en de benodigde begrotingsmiddelen.

Een ander oogmerk van de wet is om de taken en de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij de tijd te brengen en bij de praktijk te laten aansluiten. Dit is vormgegeven door diverse taken en bevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer toe te kennen die niet in de Comptabiliteitswet 2001 zijn geregeld. Bijvoorbeeld verrichten van onderzoek naar een bijdrage in natura die kenmerken heeft van een subsidie, lening of garantie.

De wet is ook van toepassing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 29-05-2017, Stb. 2017, 253

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 maart 2017, houdende regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016) (Stb. 2017, 139)

De wet treedt in werking met ingang van 01-01-2018.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.