Stb. 2011, 573 College voor de rechten van de Mens

Wet van 24-11-2011, Stb. 2011, 573

Wet tot oprichting van het College voor de rechten van de mens

—In internationaal verband, zowel binnen de VN als de Raad van Europa, is afgesproken dat alle lidstaten een nationaal mensenrechteninstituut oprichten. Nederland heeft deze oproepen ondersteund. Dit wetsvoorstel strekt ertoe een nationaal mensenrechteninstituut op te richten: het College voor de rechten van de mens. Het College zal tot doel hebben de mensenrechten in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen. Het College zal een cruciale schakel zijn tussen het maatschappelijk middenveld, nationale en internationale organisaties. Zo zal het bijdragen aan het vertalen van het beginsel menselijke waardigheid naar handreikingen om aan dat beginsel in de praktijk vorm te geven. Het College wordt hiermee hoeder van de menselijke waardigheid. In de zogenoemde Paris Principles hebben de VN een aantal criteria geformuleerd voor (de instelling van) nationale mensenrechteninstituten. Om in aanmerking te komen voor de zogenoemde A-status moet de nationale overheid een instituut oprichten dat de taak heeft mensenrechten te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen. Het mensenrechteninstituut heeft derhalve een breed mandaat, dat alle mensenrechten omvat. Het krijgt daartoe de taak te adviseren over (voorgenomen) wet- en regelgeving en beleid, onderzoek te doen, te rapporteren en aanbevelingen op te stellen. Tevens zal het aansporen tot de ratificatie, implementatie en naleving van verdragen, richtlijnen en aanbevelingen. Daarnaast zal het College samenwerken met nationale, Europese en internationale instellingen en maatschappelijke organisaties die zich de bescherming aantrekken van een of meer rechten van de mens en door middel van voorlichting, educatie en publiciteit het bewustzijn van en kennis over mensenrechten te vergroten. Ten slotte krijgt het College de huidige taken van de Commissie gelijke behandeling: te onderzoeken of een onderscheid, zoals bedoeld in de gelijkebehandelingswetgeving is of wordt gemaakt en het geven van een oordeel daarover. Binnen het College zal een aparte kamer belast zijn met deze oordelende taak.

Het College moet flexibel kunnen opereren en prioriteiten kunnen stellen bij het opstellen van een werkprogramma. Daarom wordt in de wet geen definitie van mensenrechten opgenomen. De mensenrechten waarover het College zich kan uitspreken betreffen onder andere die zijn vastgelegd in:

 • de Grondwet;
 • de Universele verklaring van de Rechten van de Mens;
 • het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
 • het herzien Europees Sociaal Handvest;
 • het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
 • het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
 • het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten;
 • het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie;
 • het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;
 • het Verdrag inzake de rechten van het kind;
 • het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen;
 • het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Daarnaast valt te denken aan zogenoemd soft law, zoals de Europese gevangenisregels (Prison Rules) en vele verklaringen en aanbevelingen van de (Parlementaire Assemblee van de) Raad van Europa, alsook VN-richtlijnen. Dit is een niet-limitatieve opsomming. Het College kan zich ook richten op mensenrechten opgenomen in andere (toekomstige) verdragen, richtlijnen, overeenkomsten en nationale (uitvoerings)wetgeving. Dat het College zich met (de schendingen van) alle mensenrechten bezig kan houden, betekent niet dat dit voor alle rechten in dezelfde mate ook zal gebeuren. Het is aan het College om beslissingen te nemen over zijn werkzaamheden en bezigheden en dus ook het vaststellen van prioriteiten daarbij.

In Nederland zijn tientallen organisaties actief op het gebied van mensenrechten. Tot dusverre bestrijken de Nederlandse organisaties en instituten ieder een deel van het mensenrechtelijke terrein en belichten mensenrechtenvraagstukken elk vanuit hun eigen specifieke perspectief. Er is echter ook behoefte aan advies en opinies over, en onderzoek naar mensenrechtelijke vraagstukken en voorstellen in hun volle omvang en in onderlinge samenhang. Het College kan hierin een rol van betekenis vervullen. Het omvangrijke werkterrein in relatie tot de relatief beperkte omvang van het College leidt ertoe dat de organisatie gebruik zal maken van de expertise die bij andere organisaties aanwezig is. De manier waarop die samenwerking gestalte krijgt, is aan de organisatie zelf.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 7-12-2011, Stb. 2011, 606

Besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet College voor de rechten van de mens

—De artikelen 15 en 16, tweede en derde lid, van de wet College voor de rechten van de mens treden in werking met ingang van 17-12-2011.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 6-9-2012, Stb. 2012, 414

Besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet College voor de rechten van de mens

—De hoofdstukken 1 en 2, de artikelen 14, 16, eerste lid, en 17 tot en met 20 en de hoofdstukken 4, 5 en 6 van de Wet College voor de rechten van de mens (Stb. 2011, 573) treden in werking met ingang van 1 oktober 2012.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.