Stb. 2014, 441 Besluit Jeugdwet

Besluit van 05-11-2014, Stb. 2014, 441

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

De Jeugdwet decentraliseert de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In het belang van jeugdigen en hun ouders en in het belang van een goede uitvoering van de wet en gezien de verantwoordelijkheid van het Rijk voor het jeugdstelsel, is in de wet de bevoegdheid opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) nadere regels te (kunnen) stellen. Dit Besluit Jeugdwet strekt tot invulling van deze bevoegdheid en bevat onder meer nadere regels over de volgende onderwerpen:

  • de toegang tot de jeugdhulp;
  • de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • certificering;
  • professionalisering;
  • de gesloten jeugdhulp;
  • de verwijsindex;
  • het burgerservicenummer;
  • beleidsinformatie.

Voorts worden enkele amvb’s gewijzigd, waaronder het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, op basis waarvan regels worden gesteld over het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inwerkingtreding op verschillende tijdstippen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 14-11-2014, Stb. 2014, 443

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Jeugdwet (Stb. 2014, 105), de Invoeringswet Jeugdwet en enkele andere wetten die daarmee verband houden, alsmede van het Besluit Jeugdwet

—De Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet treden in werking m.i.v. 01-01- 2015, voor zover zij nog in werking waren getreden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.