Stb. 2010, 727 Besluit griffierechten in burgerlijke zaken

Besluit van 26-10-2010, Stb. 2010, 727

Besluit tot vaststelling van de griffierechten en de bedragen, bedoeld in de artikelen 21, tweede lid, respectievelijk 26 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken, alsmede het tarief en de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 597 respectievelijk 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en tot intrekking van het Besluit tarieven in burgerlijke zaken

—De inwerkingtreding van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz), waarin een nieuwe regeling is opgenomen voor de heffing en inning van griffierechten in burgerlijke zaken en gelijktijdig het vervallen van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, brengt mee dat het thans geldende Besluit tarieven in burgerlijke zaken (Btbz) dat uitvoering geeft aan de artikelen 13 en 57 van de Wtbz, moet worden vervangen door een nieuw besluit dat uitvoering geeft aan de artikelen 21 en 26 van de Wgbz waarin een soortgelijke regeling is opgenomen. De in dit besluit opgenomen regels komen inhoudelijk overeen met hetgeen tot nu toe ter uitvoering van de artikelen 13 en 57 van de Wtbz en de artikelen 597 en 838 Rv met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen in het Besluit tarieven in burgerlijke zaken werd geregeld. Dit leidt ertoe dat dit besluit geen zelfstandige financiële gevolgen heeft.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.