Stb. 2019, 359 Besluit emissie­rechten 2021-2030

Besluit van 09-10-2019, Stb. 2019, 359

Besluit houdende wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met de handel in emissie­rechten voor de periode 2021–2030

—Aanleiding voor dit besluit vormt Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU 2018, L76). Richtlijn 2018/410 is een wijziging van de oorspronkelijke ETS-richtlijn uit 2003 (hierna: EG-richtlijn handel in broei­kas­gas­emissie­rechten), waarin het EU-ETS is vormgegeven waarmee bedrijven emissie­rechten voor CO2-emissies kunnen verhandelen.

Richtlijn 2018/410 is gericht op de regels van het Europese systeem voor handel in broei­kas­gas­emissie­rechten zoals die gelden in de periode 2021–2030. Het Europese systeem voor emissiehandel, ook wel bekend als het ETS, is in 2005 gestart en gaat in 2021 de zogenaamde vierde handelsperiode in.

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de reikwijdte van het ETS. Broei­kas­gas­installaties met minder emissies dan 2.500 ton CO2 per jaar kunnen op grond van artikel 27bis van de EG-richtlijn handel in broei­kas­gas­emissie­rechten worden uitgezonderd van deelname aan het ETS. In het besluit wordt opgenomen dat installaties die aan de eisen voldoen, op hun verzoek kunnen worden uitgesloten. Nederland moet deze installaties aanmelden bij de Europese Commissie. Aanmelding van installaties voor uitsluiting is in de vierde handelsperiode op twee momenten mogelijk, de eerste keer in 2019 en de tweede keer in 2024.

In de nationale regelgeving wordt het begrip inrichting met ingang van 1 januari 2021 vervangen door het begrip broei­kas­gas­installatie. Het besluit moet daaraan worden aangepast. Ook in het besluit zal vanaf 1 januari 2021 uitsluitend het begrip broei­kas­gas­installatie worden gehanteerd.

Het verbranden van gevaarlijk of huishoudelijk afval is uitgezonderd van deelname aan het ETS. Hetzelfde geldt voor installaties voor onderzoek, ontwikkeling of beproeving van nieuwe processen of producten. Op grond van het besluit waren broei­kas­gas­installaties die zich op het terrein bevinden van een inrichting, bestemd voor het verbranden van gevaarlijke of huishoudelijke afvalstoffen of bestemd voor onderzoek, ontwikkeling of beproeving ook uitgezonderd van deelname aan het ETS, ook al werd in de installatie zelf niet een van de uitgesloten activiteiten uitgevoerd. Aan deze situatie komt een einde door de overstap naar het installatiebegrip. De Nederlandse Emissie­autoriteit zal er op toezien dat installaties die hierdoor niet langer uitgezonderd zijn van deelname aan het ETS, ook daadwerkelijk gaan voldoen aan de verplichtingen die het EU-ETS met zich brengt.


Inwerkingtreding

Artikel I, onderdelen B, onder 3, en D, treedt in werking met ingang van 24-10-2019. Artikel I, onderdelen A, B, onder 1, 2 en 4 en C, treedt in werking met ingang van 01-01-2021.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.